Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej
do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z późn. zm.) Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) na członków Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru najkorzystniejszych ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021.

Do zadań Komisji Konkursowej należy:

 1.  analiza i ocena złożonych ofert w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020–2021;
 2. przedłożenie Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zbiorczego protokołu przebiegu konkursu ofert oraz listy rankingowej ofert zawierającej rekomendowane przez Komisję Konkursową oferty przeznaczone do finansowania wraz z proponowaną kwotą dofinansowania.

W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1.  nie reprezentują organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie;
 2. nie pozostają wobec organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
 3. posiadają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków/ofert o dotacje/środki publiczne oraz realizacji projektów/programów finansowanych ze środków publicznych.

Każda z organizacji pozarządowych oraz każdy z podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą zgłosić po jednym kandydacie. Zgłoszenie kandydata nie jest równoznaczne z powołaniem go do składu Komisji Konkursowej.

Praca w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny. Członkom Komisji biorącym udział w posiedzeniach Komisji, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na terenie kraju, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) oraz obowiązujących w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Wytycznych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków zwrotu kosztów podróży członkom organów opiniodawczych, doradczych, opiniodawczo-doradczych, rad, zespołów i komisji działających przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Komisji Konkursowej zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. Posiedzenia Komisji Konkursowej odbywać się będą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 4a, w godzinach pracy Ministerstwa.

Zgłoszenie zawiera:

 1.  imię i nazwisko kandydata;
 2. dane kontaktowe kandydata – nr telefonu i adres email;
 3. nazwę, siedzibę, adres strony internetowej oraz email organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłaszającego kandydata;
 4. uzasadnienie zawierające przedstawienie kandydata wraz z informacją o posiadanym doświadczeniu w zakresie przygotowania wniosków/ofert o dotacje/środki publiczne oraz realizacji projektów/programów finansowanych ze środków publicznych;
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na udział w naborze i powołanie na członka Komisji Konkursowej (podpis kandydata);
 6. zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych (podpis kandydata);
 7. zgodę kandydata na udostępnienie danych osobowych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (podpis kandydata);
 8. datę i miejsce sporządzenia zgłoszenia;
 9. podpisy osób upoważnionych lub umocowanych do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zgodnie z danymi znajdującymi się we właściwym rejestrze lub pełnomocnictwie);
 10. kopię pełnomocnictwa do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jeśli dotyczy).

Formularz zgłoszenia kandydata na członka Komisji Konkursowej wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie na adres: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl w terminie do dnia 2 października 2020 r. (włącznie). W tytule wiadomości należy wpisać: „Zgłoszenie do Komisji Konkursowej – konkurs „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021”.

Rozpatrzeniu będą podlegały jedynie kompletne zgłoszenia, przesłane w terminie oraz sporządzone na formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Spośród prawidłowo zgłoszonych kandydatów zostaną wybrani dwaj przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy zostaną bezpośrednio poinformowani o wyborze w terminie do dnia 6 października 2020 r.

Po powołaniu do składu Komisji Konkursowej, jej członkowie zobowiązani będą do złożenia oświadczeń:

 1.  o bezstronności, a w przypadku zaistnienia konfliktu interesów powiadomienia o tym przewodniczącego Komisji i wyłączenia się od analizy i oceny ofert;
 2. o zachowaniu poufności danych zawartych w opiniowanych ofertach w związku z ich udziałem w pracach Komisji; 
 3. o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dokumentacja związana z naborem w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” edycja 2020-2021, znajduje się na stronach:

 1.  Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej:
  https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2020-2021
 2.   Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
  http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1050,ogloszenie-o-konkursie-ofert-w-ramach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnosciami-edycja-2020-2021

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-09-25 16:53przez:
Opublikowano:2020-09-25 00:00przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:760

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.