Ogłoszenie Konkursu w ramach PO WER

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
25 lipca 2017

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER - Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wypracowanie i upowszechnianie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy, rozumianego jako zestaw technik i metod, tj. zasad postępowania w zakresie stworzenia optymalnego dla niepełnosprawnego pracownika środowiska pracy. Model ma być narzędziem umożliwiającym pracodawcy przyjazne wdrożenie osoby niepełnosprawnej w środowisko pracy z wykorzystaniem jej potencjału. Powinien on mieć charakter na tyle elastyczny i otwarty aby uwzględniać możliwość pojawienia się nowych instrumentów wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz zmieniające się otoczenie prawne i instytucjonalne.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, przy czym co najmniej jeden z partnerów powinien być organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5 – letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz co najmniej jeden z partnerów powinien być podmiotem reprezentującym pracodawców. Liczba partnerów nie może przekroczyć trzech.

Alokacja na konkurs wynosi 5 228 375 zł.

W ramach projektów nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu przyjmowane są od dnia 31.07.2017 r. (od godz. 00.00) do dnia 18.08.2017 r. (do godz. 23.59).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych Europejskiego Funduszu Społecznego MRPiPS.

Szczegóły dotyczące konkursu 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy: monika.tyburska@mrpips.gov.pl.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

  Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2017-07-25
Data publikacji:2017-07-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:1701