Czas pracy niepełnosprawnych nauczycieli

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
3 września 2018

Wyjaśnienie Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych odnośnie do czasu pracy niepełnosprawnych nauczycieli.

Regulacje dotyczące czasu pracy niepełnosprawnych nauczycieli zostały zawarte w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967), oraz w zakresie nieuregulowanym w tym akcie prawnym w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 42a ust. 1a Karty nauczyciela dobowe i tygodniowe normy czasu pracy nauczyciela zaliczonego do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie mogą przekraczać norm ustalonych w art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji (…) tj. 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.

Wskazany przepis nie reguluje pracy niepełnosprawnych nauczycieli w godzinach nocnych i nadliczbowych i z tego względu zastosowanie ma regulacja art. 15 ust. 3 ustawy
o rehabilitacji (…) – obowiązuje zakaz zatrudniania porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Od powyższych zasad istnieją wyjątki - szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy nie stosuje się, gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy o rehabilitacji (…)).

W sytuacji gdy nauczyciel posiadający orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności uzyska zgodę lekarską, na wyłączenie stosowania art. 15 ustawy o rehabilitacji (…) – będzie podlegał przepisom dotyczącym czasu pracy nauczycieli określonych w art. 42 Karty nauczyciela, a dyrektor będzie mógł przydzielać godziny ponadwymiarowe w wymiarze określonym w art. 35 Karty nauczyciela.

Analogiczne stanowisko w sprawie czasu pracy niepełnosprawnych nauczycieli zajęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-03
Data publikacji:2018-09-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1658