Obrona I sprawozdania Polski z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
3 września 2018

W dniach 4-5 września 2018 roku odbędzie się w Genewie obrona I sprawozdania Polski
z wykonywania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (konwencja Narodów Zjednoczonych z 2006 r., ratyfikowana przez Polskę we wrześniu 2012 r.).

Delegacja polska, która weźmie udział w spotkaniu z Komitetem do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych, składać się będzie z przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Zdrowia oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Krajowego Biura Wyborczego.
Delegacji przewodniczy Krzysztof Michałkiewicz, Sekretarz stanu w MRPiPS, Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych.
W składzie delegacji jest Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z 3 pracownikami Biura oraz po przedstawicielu DWM, DSR
i DPS.

Celem delegacji jest prezentacja działań Polski na rzecz realizacji w ustawodawstwie
i praktyce zobowiązań wynikających z postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Sprawozdanie zostało złożone we wrześniu 2014 r. Uzupełnienie informacji w nim zawartych (odpowiedź na dodatkowe pytania zadane w kwietniu 2018 r. przez Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych) złożone zostało w maju 2018 r..
W trakcie spotkania delegacji polskiej z komitetem przedstawione zostaną, w odpowiedzi na pytania komitetu, informacje dotyczące wykonywania konwencji, w tym uzupełnienie informacji przedstawionych w wymienionych dokumentach oraz informacje na temat rozwiązań przyjętych od czasu złożenia sprawozdania.

Po obronie komitet przyjmie tzw. uwagi końcowe - dokument zawierający ocenę wdrażania postanowień konwencji przez Polskę (aspekty pozytywne, problemy we wdrażaniu postanowień konwencji) oraz sugestie i zalecenia co do sposobu rozwiązania problemów. Uwagi końcowe znane będą około 20 września 2018 r.
Sugestie i zalecenia komitetu nie są wiążące dla państw. Informacja o realizacji sugestii
i zaleceń przedstawiana jest w kolejnym sprawozdaniu.

Członkowie komitetu dysponują, poza I sprawozdaniem Polski i odpowiedziami na dodatkowe pytania, informacjami z innych źródeł.
Uwagi zgłoszone zostały przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Instytut Ordo Iuris, Instytut Niezależnego Życia, Fundację KSK, Fundację Helsińską, www.konwencja.org, Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Kobiet, Kampanię przeciw Homofobii wraz ze Stowarzyszeniem Wenus z Milo i Stowarzyszeniem Lambda.

Można spodziewać się, że komitet będzie zainteresowany uzyskaniem informacji dotyczących, między innymi:

 • orzecznictwa w sprawie niepełnosprawności,
 • ustawodawstwa antydyskryminacyjnego,
 • zapewniania dostępności (przestrzeń publiczna, budownictwo, transport, usługi, produkty, dostosowanie do regulacji unijnych) i stosowania zasady projektowania uniwersalnego,
 • instytucji ubezwłasnowolnienia,
 • warunków umieszczania w instytucjach opiekuńczych, w tym bez zgody osoby zainteresowanej, deinstytucjonalizacji opieki, zapewnienie odpowiednich usług w miejscu zamieszkania,
 • dostępu do informacji, statusu języka migowego, stosowania technologii wspomagających komunikowanie się,
 • zwalczania przemocy wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności przemocy w rodzinie,
 • edukacji dzieci niepełnosprawnych,
 • dostępności opieki zdrowotnej i rehabilitacji,
 • sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
 • warunków życia, świadczeń przysługujących osobom niepełnosprawnym i osobom sprawującym nad nimi opiekę,
 • wykonywania praw wyborczych,
 • pozycji organizacji pozarządowych reprezentujących osoby niepełnosprawne, udział
 • w tworzeniu polityki i rozwiązań, w ich wdrażaniu.

Komitet do spraw Praw Osób Niepełnosprawnych (Committee on the Rights of Persons with Disabilities) składa się z 18 członków - niezależnych ekspertów. Uczestniczą oni w pracach komitetu we własnym imieniu (są niezależni od rządów). Zadaniem komitetu jest rozpatrywanie sprawozdań państw-stron konwencji z wykonywania jego postanowień jak też, w odniesieniu do państw, które związały się protokołem fakultatywnym do konwencji
w sprawie skarg indywidualnych, rozpatrywanie skarg wnoszonych przez jednostki na niewłaściwe wykonywanie konwencji przez państwo.

Informacje na temat Konwencji
Sprawozdanie i odpowiedź na pytania dodatkowe zamieszczono na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-09-03
Data publikacji:2018-09-03
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:1417