Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Komunikat

22 grudnia 2017

Komunikat w sprawie korzystania z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT.

Korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT.

W związku z wątpliwościami pracodawców dotyczącymi korzystania z ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez jednostki wewnętrzne i jednostki ze scentralizowanym rozliczeniem VAT, zamieszczamy informację wyjaśniającą te zagadnienia.

Pojęcia sprzedającego i nabywcy użyte w art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.) – dalej jako u.r.o.n., nie jest tożsame z pojęciami sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT.

Dlatego stronami kooperacji uprawniającej do ulg we wpłatach na PFRON potencjalnie mogą być jednostki objęte centralizacją rozliczeń VAT oraz wewnętrzne jednostki organizacyjne będące pracodawcami w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy i spełniające warunki określone w art. 22 u.r.o.n.

Należy pamiętać, że zgodnie z objaśnieniami do wzoru informacji o kwocie obniżenia (INF-U) stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz.U. poz. 928) należy podać dane zgodne z danymi zamieszczonymi na fakturze dokumentującej zakup uprawniający do ulgi we wpłatach na PFRON.

Dlatego – aby można było wypełnić poz. 4 i 20 informacji INF-U – dane jednostki wewnętrznej lub podlegającej centralizacji VAT muszą być wykazane na tej fakturze. Jest to możliwe, ponieważ na fakturze oprócz danych sprzedającego i nabywcy w rozumieniu przepisów o VAT mogą być zawarte dodatkowe dane dotyczące m.in. danych jednostki organizacyjnej, której dotyczy:

Na przykład rozszerzony zakres danych na fakturze może zawierać: nazwę gminy, nazwę jednostki (np. szkoły podstawowej, MOPS, zakładu aktywności zawodowej itd.), adres jednostki, NIP gminy.

Zatem w celu poprawnego wypełnienia INF-U przez sprzedającego będącego jednostką wewnętrzną lub podlegającego centralizacji VAT należy:

W celu poprawnego wypełnienia INF-U dla nabywcy będącego jednostką wewnętrzną lub podlegającego centralizacji VAT należy:

Jednocześnie informujemy, że pracodawcy będący jednostkami wewnętrznymi lub podlegający centralizacji VAT, którzy wystawili lub otrzymali faktury lub informacje INF-U w niewłaściwym
lub w niepełnym brzmieniu powinni doprowadzić do ich niezwłocznego skorygowania. Jest to ważne, ponieważ w przypadku dokonania korekty terminowo wystawionej INF-U sprzedający nie będzie z tego tytułu podlegał obowiązkowi wpłat z art. 22b ust. 1 pkt 2 u.r.o.n., a nabywca będzie mógł dokonać korekty wpłat na PFRON wykazywanych w deklaracjach, w których mogłaby je obniżyć (a nie uczyniła tego) jednostka samorządu terytorialnego lub centralna na podstawie otrzymanej INF-U zwykłej.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Janicka
Data utworzenia:2017-12-22
Data publikacji:2017-12-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Janicka
Liczba odwiedzin:1917