Zakłady pracy chronionej

CO TO JEST?

Zakładem Pracy Chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej.

PRACODAWCY UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

O status prowadzącego zakład pracy chronionej może ubiegać się każdy pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • osiąga przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości:
  • co najmniej 40%, w tym co najmniej 10% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • co najmniej 30% w przypadku gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich;
 • musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Uwaga!
Z dniem 1 stycznia 2012 r. pracodawca prowadzący zakład prac y chronionej będzie musiał osiągać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Natomiast pracodawcy, którzy przed dniem 31 grudnia 2010 r. uzyskali status zakładu pracy chronionej będą zobowiązani do zwiększenia tego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m. in. ze zwolnień :

 •  z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 •  z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 •  z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sanacyjnym,
 •  z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej),

UWAGA !

 1.  Z dniem 1 stycznia 2011 r. środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (40% przekazywane jest na PFRON).
 2. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na PFRON).
 3.  Prowadzący zakład pracy chronionej jest zobowiązany z dniem 1 stycznia 2011 r. do prowadzenia rozliczeniowego rachunku bankowego środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4.  Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zakładowego funduszu rehabilitacji, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 5.  Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień z podatków i opłat oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych uzyskane przed dniem 1 stycznia 2011 r., które nie zostaną wykorzystane do dnia 31 grudnia 2011 r. podlegają wpłacie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r.

W Polsce według stanu na dzień 30 czerwca 2010 r. funkcjonowało 1.969 zakładów pracy chronionej, które zatrudniały łącznie 197.156 osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym i lekkim stopieniem niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

 •  art. 28, 30, 31 i 33 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
 •  ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475);
 •  rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013.1300 t.j.).