Korespondencja z pracodawcami

Informacja dotycząca efektu zachęty

Odpowiadając na napływające pytania dotyczące wykazywania efektu zachęty przez pracodawców pozostających w relacji powiązania przypominamy, że efekt ten może zostać wykazany:

 • tzw. metodą ilościową – poprzez wykazanie wzrostu netto stanu zatrudnienia ogółem w miesiącu podjęcia zatrudnienia przez pracownika, na którego pracodawca zamierza pobierać dofinansowanie, w stosunku do przeciętnego stanu zatrudnienia z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc podjęcia zatrudnienia przez tego pracownika na postawie art. 26b ust 4 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);
 • tzw. metodą jakościową – poprzez wykazanie, że pracownik podjął pracę na stanowisku zwolnionym w warunkach określonych w art. 26b ust. 4 pkt 1–6 i ust. 5 ww. ustawy.

Odnosząc powyższe do pracodawców pozostających w relacji powiązania należy wskazać, że wzrost zatrudnienia ogółem osób niepełnosprawnych powinien odnosić się do stanów zatrudnienia u wszystkich podmiotów w grupie. Natomiast jeżeli pracodawca powiązany przyjmuje pracownika na stanowisko wcześniej opróżnione przez innego pracownika, to w przypadku braku wzrostu zatrudnienia ogółem, wykazując efekt zachęty metodą jakościową bierze pod uwagę tylko pracowników zatrudnionych przez siebie.

Jeżeli pracodawca ustali, iż biorąc pod uwagę stany zatrudnienia we wszystkich podmiotach powiązanych, efekt zachęty metodą ilościową nie wystąpił w miesiącu zatrudnienia pracownika niepełnosprawnego i nie ma możliwości ustalenia efektu zachęty metodą jakościową (na podstawie personelu pracodawcy wnioskującego o pomoc), dofinansowanie do wynagrodzenia tego pracownika nie przysługuje, a co za tym idzie pracodawca nie powinien takiego pracownika wykazywać w miesięcznych informacjach INF-D-P, składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego korzystania przez pracodawców z pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych powyższe znajdzie zastosowanie za okresy począwszy od stycznia 2017 r.


 • Odpowiedź BON z dnia 12 grudnia  2017 r. (znak: BON-I.52312.242.2017.AK) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (znak: POPON/267/2017) w sprawie konieczności pomocy publicznej. 

Skan pisma znak: BON-I.52312.242.2017.AK pdf 420 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 22 sierpnia 2017 r. (znak: BON-I.52312.280.2016.PM) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (znak: POPON/157/2016) w sprawie jednoczesnego otrzymywania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych i refundacji przez powiatowy urząd pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Pismo znak: BON-I.52312.280.2016.PM docx 16,2 kb

Skan pisma znak: BON-I.52312.280.2016.PM pdf 512 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 25 maja 2017 r. (znak: BON-I.52313.51.2017.AK) na pismo Organizacji OBPON.ORG (znak: OBPON.ORG/333/02A/MT/2017.04)) w dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 

Skan pisma znak: BON-I.52313.51.2017.AK pdf 476,52 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 1 lutego 2017 r. (znak: BON-I.52315.132.2016.PM) na pismo POPON z dnia 14 grudnia 2016 r. (znak: POPON/176/2016) w sprawie stanowisk zawartych w pismach z dnia 24 czerwca 2016 r. (znak: BON-I.52316.13.2016.PM) oraz z dnia 7 listopada 2016 r. (znak: BON-I.52315.114.20163.LK) odnośnie konsekwencji niewystawienia lub nieterminowego wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Pismo znak: BON-I.52315.132.2016.PM docx 16,2 kb

Skan pisma: BON-I.52315.132.2016.PM pdf 427 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 7 listopada 2016 r. na pismo organizacji Obon.org z dnia 27 października 2016 r. (bez znaku) w sprawie obowiązku wystawiania ulg we wpłatach na PFRON i skutków niewykonania tego obowiązku.

Pismo znak: BON-I-52315-114-2016.LK docx 13,71 kb

Skan pisma: BON-I-52315-114-2016.LK pdf 433,29 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 29 sierpnia 2016 r. na pismo organizacji POPON na pismo z dnia 16 czerwca 2016 r. (POPON/103/2016) w sprawie korekt informacji INF-U.

Pismo znak: BON-I-52315-90-2016 docx 14,5 kb

Skan pisma: BON-I-52315-90-2016 pdf  249 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 14 sierpnia 2016 r. na pismo organizacji POPON z dnia 1 czerwca 2016 r. (POPON/102/2016) w sprawie udzielania ulg we wpłatach na PFRON w przypadku, gdy na fakturze wykazano usługi własne i inne.

Pismo znak: BON-I-52315-89-2016  docx 13,26 kb

Skan pisma: BON-I-52315-89-2016 pdf 220 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 11 lutego 2016 r. na pismo organizacji z dnia 26 listopada 2015 r. (POPON/376/2015) w sprawie aktualnego wzoru na obliczanie ulg we wpłatach na PFRON.

Pismo znak: BON-I-52315-12-2016 docx 16,18 kb

Skan pisma: BON-I-52315-12-2016 Z 11-2-2016 pdf 262,44 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 12 sierpnia 2016 r. (znak: BON.I.52315.182.2016.WK) na pismo (e-mail) organizacji OBPON.ORG z dnia 26 lipca 2016 r. (bez znaku) w sprawie wystawienia ulg we wpłatach na PFRON.

Pismo znak: BON.I.52315.182.2016.WK docx 20 kb

Skan pisma BON.I.52315.182.2016.WK pdf 388 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 9 sierpnia 2016 r. na pismo organizacji OBPON.ORG z dnia 7 lipca 2016 r. (znak: OBPON.ORG/323/20/MT-P/2016.07.07) w sprawie waloryzacji subsydiów płacowych otrzymywanych przez pracodawców osób niepełnosprawnych z PFRON.

Pismo znak: BON.I.52312.166.2016.WK docx 20 kb

Skan pisma BON.I.52312.166.2016.WK pdf 352 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 2 września 2016 r. (znak: BON-I.52315.70.2016.WK) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 30 czerwca 2016 r. (znak: POPON/114/2016) w sprawie kontroli wystawianych ulg we wpłatach na PFRON:Pismo znak:

Pismo znak: BON-I.52315.70.2016.WK docx 19,10 kb 

Skan pisma BON-I.52315.70.2016.WK pdf 409,07 kb

 • Odpowiedź BON z dnia 4 sierpnia 2016 r. (znak: BON-I.52315.89.2016.LK) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 1 czerwca 2016 r. (znak: POPON/119/2016) w sprawie wystawiania ulg we wpłatach na PFRON:

Pismo znak: BON-I.52315.89.2016.LK (red.) docx 13,27 kb

Skan pisma BON-I.52315.89.2016.LK (red.) pdf 94,6 kb

 • Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (znak: BON-I.52316.13.2016.PM) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 22 kwietnia 2016 r. (znak: POPON/54/2016) w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji. 

Pismo znak: BON-I.52316.13.2016.PM docx  16 kb

Skan pisma BON-I.52316.13.2016.PM pdf 308 kb

 • Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych z dnia 10 grudnia 2015 r. (znak: BON-I.52315.58.2015.LK) na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 26 listopada 2015 r. (znak: POPON/376/2015) dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który stał się niepełnosprawnych w trakcie zatrudnienia oraz ulg we wpłatach na PFRON.

Pismo znak BON.I.52315.58.2016.LK docx 18 kb

Skan pisma znak BON.I.52315.58.2016.LK pdf 79 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 12 listopada 2015 r. (znak: OBPON.ORG/299/29/ES/2-15.11.12) przesłane przez Obpon.org ws. art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i art. 22 – Ulgi we wpłatach na PFRON

Pismo BON-l-52312.271.2015.LK pdf 424 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 26 czerwca 2015 r. (znak: OBPON.ORG/292/22/ES/2015.06.26) przesłane przez Obpon.org ws. propozycji zmian systemu wsparcia.

Pismo BON-I 52312.174.2015.LK docx 14,6 kb

Skan pisma BON-I 52312.174.2015.LK pdf 700 kb

 • Odpowiedź z dnia 7 lipca 2015 r na pismo organizacji OBPON.ORG  z dnia 22 kwietnia 2015 r.(znak: OBPON.ORG/281/11/ES2015.04.22) w sprawie księgowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych jako środków własnych.

Pismo BON-I.52311.70.2015.PM docx 20,4 kb

Załącznik do pisma. Kopia pisma Ministerstwa Finansów z dnia 13 czerwca 2015 r. (znak: DD6.8223.8.2015) pdf 105 kb

Skan pisma BON-I.52311.70.2015.PM pdf 208 kb

 • Odpowiedź na pisma organizacji OBPON.ORG z dnia 1 czerwca 2015 r. (znak: OBPON.ORG/287/17/MT-P/2015.06.01 i OBPON.ORG/288/18/MT-P/2015.06.01) w sprawie przekształceń organizacyjnych pracodawców, którzy utracili status zakładu pracy chronionej oraz wydatkowania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pismo BON-I.52311.81.2015.PM docx 20 kb

Skan pisma BON-I.52311.81.2015.PM pdf 514 kb

 • Odpowiedź na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 23 marca 2015 r., znak: POPON/121/2015 w sprawie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla pracowników niepełnosprawnych.

Pismo BON-I.52313.69.2015.EW docx 24kb

Skan pisma BON-I.52313.69.2015.EW pdf 68 kb

 • Odpowiedź na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 19 marca 2015 r., znak: POPON/120/2015 w sprawie czasu pracy pracowników niepełnosprawnych

Pismo BON-I.52313.68.2015.EW docx 44 kb

Skan pisma BON-I.52313.68.2015.EW pdf 88 kb

 • Odpowiedź z dnia 15 maja br. (znak: BON-I.52312.123.2015.PM) na pisma organizacji OBPON.ORG:
 1. z dnia 14 kwietnia 2015 r. (wpływ: 17 kwietnia, znak: OBPON.ORG/279/09/MT-P/2015.04.13) w sprawie zwrotu środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w razie utraty statusu zakładu pracy chronionej,
 2. z dnia 29 kwietnia 2015 r. (wpływ: 7 maja, znak: OBPON.ORG/283/13/ES/ 2015.04.29) w sprawie czasu pracy pracownika niepełnosprawnego i wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 3. z dnia 6 maja 2015 r. (znak: OBPON.ORG/284/14/ES/2015.05.06) w sprawie dofinansowania do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

Pismo BON-I.52312.123.2015.PM doc 20 kb

Skan pisma BON-I.52312.123.2015.PM pdf 68 kb

 • Odpowiedź na pismo organizacji OBPON.ORG z dnia 3 lutego 2015 r. (bez znaku)  w sprawie badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców powiązanych.

Pismo BON-I.52312.2.2015.PM doc 32 kb

Skan pisma BON-I.52312.2.2015.PM pdf 44 kb

 • Odpowiedź z dnia 6 maja 2015 r. (znak: BON-I.52312.43.2015.PM) na pismo organizacji OBPON.ORG z dnia 2 lutego 2015 r. (znak: OBPON.ORG/274/04/ES/2015.02.02) w sprawie wykazywania efektu zachęty w przedsiębiorstwach powiązanych.

Pismo BON-I.52312.43.2015.PM doc 35 kb

Skan pisma BON-I.52312.43.2015.PM pdf 375 kb

 • Odpowiedź na pisma Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 12 stycznia 2014 r. znak: POPON/9/2015 w sprawie terminów składania deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz znak: POPON/10/2015 w sprawie stosowania przepisów Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Pismo BON-I.52312.32.2015.PM DOC 35 kb

Skan pisma BON-I.52312.32.2015.PM PDF 506 kb

 • Odpowiedź na pismo OBPON.ORG z dnia 3 grudnia 2014 r. (znak: OBPON.ORG/269/36A/ES/2014.12.03) w sprawie przedłużenia ważności orzeczenia o niezdolności do pracy w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego.

Pismo znak: BON-I-52311-388-2-WK/14 DOC 39,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-388-2-WK/14 PDF 830 kb

 • Odpowiedź na pismo POPON z dnia 22 grudnia 2014 r. (znak: POPON/431/2014) w sprawie prawa do uprawnienia do otrzymania zwiększonego dofinansowania do wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych.

Pismo znak: BON-I-52311-389-2-WK/14 DOC 36,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-389-2-WK/14 PDF 460 kb

 • Odpowiedź na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 grudnia 2014 r. (znak: POPON/403/2014) w sprawie przejęcia przedsiębiorca pracodawcy, który utracił status zakładu pracy chronionej ale zachował prawo do gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Odpowiedź z dnia 17 grudnia 2014 r.

Pismo znak: BON-I-52311-376-2-PM/14 DOC 40 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-376-2-PM/14 PDF 972 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 1 grudnia 2014 r. (znak: POPN/405/2014) przesłane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ws. korekt kwot dofinansowania (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo znak: BON-I-52311-364-2-LK/2014 DOC 54,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-364-2-LK/2014 PDF 700 kb

 • Odpowiedź na pismo Organizacji Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 3 grudnia 20143 r. znak:( OBPON.ORG/269/36/ES/2014.12.03) w sprawie uznania za osobę niepełnosprawną osobę której przedłużona okres pobierania świadczenia rentowego w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego

Pismo znak: BON-I-52311-372-2-WK DOC 37,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-372-2-WK PDF 530,5 kb

 • Odpowiedź na pismo Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG z dnia 22 października 2014 r. ( znak: OBPON.ORG/262/29/ES/2014.10.22) ws. orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych i obliczania stanu zatrudnienia.

Pismo znak: BON-I-52311-339-2-PM/14 DOC 38 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-339-2-PM/14 PDF 1,03 Mb

 • Odpowiedź na pisma Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 października 2014 r. (znak: POPON/379/2014) w sprawie uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych i pomocy publicznej w formie subsydiów płacowych oraz z dnia 30 października 2014 r. (znak: POPON/381/2014) w sprawie obliczania stanu zatrudnienia i dokonywania korekt wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych.

Pismo BON-I-52311-345-3-PM doc 38 kb

Skan pisma BON-I-52311-345-3-PM pdf 959,5 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 14 listopada 2014 r. (znak: POPON/391/2014) przesłane przez Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ws. płatności za zakup uwzględniającej kompensatę (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo BON-I-52311-343-2-LK/2014 doc 54 kb

Skan pisma BON-I-52311-343-2-LK/2014 pdf 737,7 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 19 września 2014 r. (znak: OBPON.ORG/259/26/ES/2014.09.19) przesłane przez Obpon.org ws. korygowania przychodów i kwot ulg (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo BON-I-52311-323-2-LK/2014 doc 54 kb

Skan pisma BON-I-52311-323-2-LK/2014 pdf 698 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 31 października 2014 r. (znak: POPON/382/2014) przesłane przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ws. korygowania przychodów i kwot (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo BON-I-52311-354-2-LK/2014 doc 54,5 kb

Skan pisma BON-I-52311-354-2-LK/2014 pdf 688,5 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 24 października 2014 r. (znak: OBPON.ORG/263/30/ES/2014.10.24) przesłane przez Obpon.org ws. terminowości ponoszenia kosztów płacy oraz wykorzystania siatki etatów przy ustalaniu efektu zachęty (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo BON-I-52311-328-2-LK/2014 doc 51,5 kb

Skan pisma BON-I-52311-328-2-LK/2014 pdf 565 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 13 listopada 2014 r. (znak: OBPON.ORG/265/32/ES/2014.11.13) przesłane przez Obpon.org ws. skutki opóźnień w ponoszeniu kosztów płacy i wykorzystanie siatki etatów przy ustalaniu efektu zachęty (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo BON-I-52311-357-2-LK/2014 doc 51,5 kb

Skan pisma BON-I-52311-357-2-LK/2014 pdf 548 kb

 •  Odpowiedź na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 21 lipca 2014 r. (znak: OBPON.ORG/254/21/ES/2014.07.21) ws. wynagrodzenia za pracę pracownika niepełnosprawnego.

Pismo znak: BON-I-52311-224-2-AK/14 DOC 42 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-224-2-AK/14 PDF 604 kb

 • Odpowiedź na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 lipca 2014 r. (znak: POPON/315/2014) ws. mocy obowiązującej orzeczeń ostatecznych i nieostatecznych (Dokumentowanie niepełnosprawności lub szczególnych schorzeń).

Pismo znak: BON-I-52311-208-2-LK/2014 DOC 51 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-208-2-LK/2014 PDF 245,28 kb

 • Odpowiedź na pismo Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych z dnia 2 lipca 2014 r. (znak: POPON/316/2014) ws. dokumentowania niepełnosprawności orzeczeniami lekarza orzecznika ZUS o ustawowo przedłużonej ważności (Dokumentowanie niepełnosprawności lub szczególnych schorzeń).

Pismo znak: BON-I-52311-207-2-LK/2014 DOC 49 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-207-2-LK/2014 PDF 160 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 18 listopada 2013 r. (znak: BPON.ORG/227/44/ES/2013.11.18) ws. ustalania stanów zatrudnienia dla celów efektu zachęty (szkolenia, urlopy związane z rodzicielstwem) (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo znak: BON-I-52311-13-2-LK/2014 DOC 50 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-13-2-LK/2014 PDF 72 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 19 listopada 2013 r. (znak: BPON.ORG/228/45/ES/2013.11.19) ws. opodatkowania i oskładkowania świadczeń wypłacanych z ZFRON oraz zajęcia środków ZFRON (art. 33 - ZFRON i wpłaty na PFRON związane z ZFRON).

Pismo znak: BON-I-52311-15-2-LK/2014 DOC 51,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-15-2-LK/2014 PDF 82 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 6 grudnia 2013 r. (znak: OBPON.ORG/232/44/ES/2013.12.06) ws. efektu zachęty (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo znak: BON-I-52311-16-2-LK/2014 DOC 50,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-16-2-LK/2014 PDF 72,3 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 21 stycznia 2014 r. (znak: BPON.ORG/235/02/ES/2014.01.21) ws. wpływu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na obowiązek wpłat na PFRON (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo znak: BON-I-52311-25-2-LK/2014 DOC 45 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-25-2-LK/2014 PDF 31,4 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 11 lutego 2014 r. (znak: bez znaku) ws. wpływu zmian organizacyjno-prawnych na prawo do dofinansowania (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo znak: BON-I-52311-49-2-LK/2014 DOC 49 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-49-2-LK/2014 PDF 64 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 11 lutego 2014 r. (znak: OBPON.ORG/237/04/ES/2014.02.11) ws. usług własnych przy udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo znak: BON-I-52311-53-2-LK/2014 DOC 52,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-53-2-LK/2014 PDF 72,2 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 14 marca 2014 r. (znak: OBPON.ORG/243/110/ES/2014.03.14) ws. wpływu terminu wypłaty nagród na prawo do dofinansowania (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo znak: BON-I-52311-84-3-LK/2014 DOC 81,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-84-3-LK/2014 PDF 62,5 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 27 maja 2014 r. (znak: OBPON.ORG/2489/16/MT-P/2014.05.27) ws. wpływu utraty statusu ZPCH na gospodarowanie ZFRON oraz finansowania ubezpieczeń lekowych i kosztów zapewnienia higieny przedoperacyjnej z ZFRON (art. 33 - ZFRON i wpłaty na PFRON związane z ZFRON).

Pismo znak: BON-I-52311-172-2-LK/2014 DOC 51 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-172-2-LK/2014 PDF 61 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 29 maja 2014 r. (znak: OBPON.ORG/250/17/ES/2014.05.29) ws. dopuszczalności zapłaty za przedmiot zakupu uprawniający do ulg z zastosowaniem kompensaty oraz obliczania kwoty ulgi we wpłatach na PFRON (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo znak: BON-I-52311-181-2-LK/2014 DOCX 33 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-181-2-LK/2014 PDF 326 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 25 kwietnia 2014 r. (znak: OBPON.ORG/247/14A/ES/2014.04.25) ws. dokumentowania szczególnych schorzeń dla celów wpłat na PFRON oraz zawartości zaświadczenia lekarza specjalisty (art. 21-22 - Wpłaty na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia).

Pismo znak: BON-I-52311-188-2-LK/2014 DOCX 33 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-188-2-LK/2014 PDF 34,3 kb

 • Odpowiedź na pismo Obpon.org z dnia 2 czerwca 2014 r. (znak: bez znaku) ws. odroczenia termin u opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne lub ich rozłożenia na raty oraz ich wpływu na prawo do dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych (art. 26a - Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych).

Pismo znak: BON-I-52311-182-2-LK/2014 DOCX 34,3 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-182-2-LK/2014 PDF 268,3 kb

 • Odpowiedź na pismo OBPON z dnia 5 marca 2014 r. (znak: OBPON.ORG/240/07/MT-P/2014.03.05) ws. znaczenia terminu "niezwłocznie" użytego w art. 22 ustawy o rehabilitacji (...) oraz czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na część etatu.

Pismo znak: BON-I-52311-76-2-WK/14 doc 39 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-76-2-WK/14  pdf 1,09 mb

 • Odpowiedź na pismo POPON z dnia 20 grudnia 2013 r. (znak: POPON/705/2013) ws. terminu zmiany rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pismo znak: BON-I-52311-5-2-WK/14 doc 44,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-5-2-WK/14 pdf 871,14 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 20 grudnia 2013 r. (znak: POPON/706/2013) ws. wysokości i zasad wypłaty dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych od stycznia do marca 2014 r.

Pismo znak: BON-I-52311-505-2-WK/13 doc 38 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-505-2-WK/13 pdf 826 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 18 października 2013 r. (OBPON.ORG/224/41/MT-P/2013.10.18) ws. przekształcenia przedsiębiorstwa prowadzonego przez osobę fizyczną w spółkę prawa handlowego.

Pismo znak: BON-I-52311-391-2-LK/2013 docx 32 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-391-2-LK/2013 pdf 482 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 18 października 2013 r. (znak: OBPON.ORG/223/40/MT-P/2013.10.18) ws. możliwości finansowania szczepień ze środków zfron.

Pismo znak: BON-I-52311-455-2-PM/13 doc 34,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-455-2-PM/13 pdf 502 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 7 października 2013 r. (POPON/572/2013) ws. opłat za korzystanie z bazy wypoczynkowej sfinansowanej z zfron.

Pismo znak: BON-I-52311-379-2-LK/2013 docx 32 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-379-2-LK/2013 pdf 566 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 23 września 2013 r. ws. sposobu przekazywania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych uprawniającego do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON

Pismo znak: BON-I-52311-355-2-LK/2013 doc 33 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-355-2-LK/2013 pdf 520,25 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 17 września 2013 r. (POPON/540/2013) ws. obliczania kwoty ulgi na PFRON.

Pismo znak: BON-I-52311-352-2-LK/2013 docx 33,38 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-352-2-LK/2013 pdf 1,03 mb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 13 września 2013 r. (POPON/539/2013) ws. kontroli stosowania przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej (...).

Pismo znak: BON-I-52311-349-2-LK/2013  doc 31,17 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-349-2-LK/2013 pdf 431,2 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 4 września 2013 r. (POPON/522/2013) ws. dokumentacji schorzeń uprawniających do obniżenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pismo znak: BON-I-52311-332-2-LK/2013 docx 32,43 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-332-2-LK/2013 pdf 567 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 19 sierpnia 2013 r. (OBPON.ORG/220/37MTP/2013.08.19) ws. amortyzacji środków trwałych zakupionych ze środków zfron.

Pismo znak: BON-I-52311-353-2-LK/2013 docx 31,26 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-353-2-LK/2013 pdf 451 kb

 • Pismo z dnia 14 sierpnia 2013 (znak: BON-I-52311-284-3-PM/13) ws. zwrotu pomocy przyznanej niezgodnie z prawem oraz obliczania efektu zachęty.

Pismo znak: BON-I-52311-284-2-PM/2013 doc 34 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-284-2-PM/2013 pdf 803 kb

 • Odpowiedź na pismo z dnia 13 sierpnia 2013 r. (POPON/497/2013) ws. kontroli wydatkowania środków zfron.

Pismo znak: BON-I-52311-293-2-LK/2013 doc 31,21 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-293-2-LK/2013 pdf 478 kb

 • Odpowiedź z dnia 16 lipca 2013 r. na pismo POPON (znak: (POPO/N/455/2013) ws. obliczania kwoty ulgi we wpłatach na PFRON, terminu zapłaty za zrealizowaną usługę i wpływu cesji wierzytelności na możliwość udzielenia ulgi.

Pismo znak: BON-I-52311-243-2-LK/2013 docx 34,5 kb

Skan pisma znak: BON-I-52311-243-2-LK/2013 pdf 1,1 mb

 • Odpowiedź z dnia 8 lipca 2013 r. na pismo POPON (znak: BON-I-52311-242-2-LK/2013) ws. obliczania wskaźnika zatrudnienia u pracodawcy udzielającego ulg we wpłatach na PFRON.

Pismo znak: BON-I-52311-242-2-LK/2013 doc 34,55 kb

Skan pisma BON-I-52311-242-2-LK/2013 pdf 592 kb