Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie ws. naboru specjalisty ds. rozliczeń do projektu pt. Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Ogłoszenie ws. naboru specjalisty ds. rozliczeń do projektu pt. Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. rozliczeń

(Administrator/Starszy administrator)

w projekcie „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Warunki zatrudnienia:

 • 0,5 etatu,
 • umowa na czas określony do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 • miejsce pracy ul. Żurawia 4A, 00-503 Warszawa,
 • możliwość częściowego wykonywania pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna),
 • ruchomy czas pracy (możliwość rozpoczęcia pracy między godziną 7.30 a 9.00).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • budynek przy ul. Żurawiej 4A jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku znajduje się winda umożliwiająca wjazd osobie na wózku inwalidzkim (wejście ma 77 cm szerokości) oraz łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie występują uciążliwe, szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Głównym zadaniem będzie kompleksowe prowadzenie rozliczeń finansowych projektu, w tym w szczególności:

 • rozliczanie wydatków projektu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność,
 • weryfikacja dokumentów finansowych,
 • monitorowanie postępu finansowego w projekcie i nadzór nad budżetem paragrafowym projektu,
 • prowadzenie rozliczeń i przygotowanie na potrzeby Biura Dyrektora Generalnego w MRiPS, pracowników BON oraz Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej, zestawień poniesionych wydatków,
 • przygotowanie prognoz wydatków,
 • przygotowywanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu,
 • prowadzenie dokumentacji finansowej projektu,
 • bieżące kontakty (kontakty robocze) z Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Zarządzającej oraz pracownikami MRiPS,
 • udział w wybranych posiedzeniach Komitetu Sterującego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w nadzorowaniu budżetu i harmonogramu projektu, w tym współfinansowanych ze środków unijnych,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia i dokładność w działaniu,
 • samodzielność i dokładność w wykonywaniu zleconych zadań,
 • bardzo dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • praktyczna znajomość obsługi Pakietu MS Office, w szczególności Excela,
 • praktyczna znajomość systemu SL 2014.

Znajomość:

 • zasad realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym w szczególności Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
 • aktualnych zasad i wytycznych dotyczących realizacji projektów finansowanych oraz kwalifikowalności kosztów,
 • ustawy o finansach publicznych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • problematyki związanej z rehabilitacją zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami,
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE o wartości minimum 3 mln. zł.

Proponowane wynagrodzenie:

Wynagrodzenie miesięczne ok. 3 000 zł brutto

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Dane osobowe – klauzula informacyjna

Kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie, jednak bez podania wymaganych danych osobowych nie jest możliwy udział w naborze.

Administrator danych i kontakt do niego: Minister Rodziny i Polityki Społecznej; adres siedziby administratora: ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa; info@mrips.gov.pl 

Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@mrips.gov.pl lub na adres siedziby administratora.

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

Informacje o odbiorcach danych: dane osobowe mogą być ujawniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy poza korpusem służby cywilnej oraz przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i wytycznych Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Uprawnienia: prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo żądania od administratora danych dostępu do danych i ich sprostowania.

W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Uwagi dotyczące wymaganych dokumentów i oświadczeń:

 • oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
 • dokumentem potwierdzającym wykształcenie jest kopia dyplomu lub zaświadczenie z uczelni,
 • w przypadku ukończenia studiów wyższych lub uzyskania tytułu zawodowego na uczelni zagranicznej, prosimy o dołączenie do aplikacji kopii potwierdzenia uznania dyplomu przez Ministerstwo Edukacji i Nauki lub nostryfikacji dyplomu,
 • spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk). Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego.

Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.

Etapy, metody oraz techniki naboru:

 • weryfikacja aplikacji pod względem spełniania wymagań formalnych,
 • skontaktujemy się drogą elektroniczną lub telefonicznie z wybranymi osobami, które spełnią wymagania formalne,
 • wybrane osoby zostaną zaproszone na test wiedzy lub umiejętności oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Inne informacje:

 • wymagane dokumenty należy złożyć w formie papierowej lub przesłać w terminie do dnia 14 stycznia 2022 r. na adres:

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

                 z wyraźnym dopiskiem: Rekrutacja „BON II PO WER AN”

 • oferty można składać w godzinach pracy Urzędu (8:15-16:15),
 • do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością,
 • o ważności oferty decyduje data wpływu do MRiPS,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: (22) 461-60-58.

 

                                                                                                                                       

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-30 12:52przez:
Opublikowano:2021-12-29 13:03przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2021-12-30 13:03przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:464

Rejestr zmian

 • [2021-12-30 13:03:18]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-30 12:56:44]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-30 12:53:51]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-30 12:52:41]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-30 12:50:14]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.