Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0064/19-01

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wartość projektu to 39 210 065,84 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 33 046 243,49 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących
i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
 3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
 4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
 5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

Produkty Zadania 1
pn. Przeprowadzenie diagnozy potrzeb osób niepełnosprawnych 
wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji 
społecznej osób niepełnosprawnych.

Forma składu raportów została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1

1. Raport diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych

      Raport Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych - plik pdf_1.52 MB

 
 
 
 
 
2. Raport z analizy stanu zastanego - analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Raport z analizy stanu zastanego - Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych
 
 
 
4. Raport z analizy stanu zastanego - Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Zadanie 2 pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Forma składu tekstów została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1

 • Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

   Standardy funkcjonowania WTZ

  Ważne informacje o pracy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Polsce

 • Standard usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych tj. Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

   Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

  Ważne informacje o usłudze asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

 • Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

   Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

  Ważne informacje o asyście prawnej i wspieranym podejmowaniu decyzji

 • System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

   System wsparcia osób o ZPKom wymagających AAC

  Ważne informacje o wspomagających i alternatywnych metodach komunikacji (AAC)

 • Fundusze powiernicze

   Fundusze powiernicze

  Ważne informacje o funduszach powierniczych

 • Wsparcie oprócz opieki - poszerzone wsparcie wytchnieniowe

  Wsparcie oprócz opieki poszerzone wsparcie wytchnieniowe

  Ważne informacje o wsparciu oprócz opieki

 • Budżet osobisty

   Budżet osobisty

  Ważne informacje o budżecie osobistym

 • Mobilny doradca włączenia społecznego

   Mobilny doradca włączenia społecznego

  Ważne informacje o mobilnym doradcy włączenia społecznego

 

 

                                                                                                            

Ogłoszenie w sprawie naboru na specjalistę ds. rozliczeń

Specjalista ds. rozliczeń

Pełnomocnik ogłasza nabór do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Ogłoszenie     Tekst ogłoszenia    Załącznik nr 1    Załącznik nr 2      Informacje o Radzie do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR

   Oświadczenie kandydata_ kandydatki do Rady do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR      Wniosek do Rady do spraw komunikacji AAC i tekstu ETR 

Komunikat w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników naboru do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych uprzejmie informuje, że wyniki naboru do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia zostaną ogłoszone do dnia 12 września 2022 r.

Ogłoszenie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczące wyników naboru do Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych informuje, że wybrano następujących członków Rady ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz tekstu łatwego do czytania i zrozumienia:

 

- Użytkownik wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC):

Pan Tomasz Grabowski

- Użytkownik tekstu łatwego do czytania i zrozumienia (ETR):

Pan Bartłomiej Dulski

- Przedstawiciele środowiska akademickiego:

 1. dr hab., prof. AWFiS Marcin Białas
 2. dr Agnieszka Kossowska

- Specjaliści ds. wspomagających i alternatywnych metod komunikacji:

 1. dr Magdalena Grycman
 2. Pani Alina Smyczek
 3. Pani Monika Jerzyk
 4. Pani Agnieszka Pilch

 

- Specjaliści ds. tekstu łatwego do czytania i zrozumienia:

 1. Pani Barbara Ewa Abramowska
 2. Pani Aleksandra Sztajerwald

Ponadto w skład ww. Rady, jako Lider i Partnerzy projektu, weszli także:

- Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Minister Paweł Wdówik

- Przedstawiciel Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Pani Katarzyna Duszczyk

- Przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Pani Beata Góral

- Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Pani Katarzyna Świeczkowska

- Przedstawiciel Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi

Pan Tomasz Mika

   Wybór członków do Rady AAC i ETR - wersja ETR

Zadanie 3 pn. Przeprowadzenie pilotażu zmodyfikowanych i nowych instrumentów.

 • Ewaluacja

      ACC _ Raport z ewaluacji i pilotażu

      AAC ETR - Ewaluacja

 • Asysta prawna

    AP_Raport z ewaluacji i pilotażu

    Asysta prawna - Ewaluacja

 • Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

     AOON _Raport z ewaluacji i pilotażu

   Asytent osobisty osoby z niepełnosprawnością

 • Budżet osobisty

   ETR_Budżet osobisty

  Budżet osobisty

 • Poszerzone wsparcie wytchnieniowe

    PWW_Raport z ewaluacji pilotażu

   Poszerzone wsparcie wytchnieniowe

 • Fundusze Powiernicze

   FP_Raport z ewaluacji pilotażu

  Fundusze Powiernicze

 • Mobilny doradca włączenia społecznego

  MDWS_Raport z ewaluacji pilotażu

Mobilny doradca włączenia społecznego

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej

    WTZ_Raport_z_ewaluacji_pilotażu

   ETR_WTZ_Raport z ewaluacji i pilotażu

Zadanie 4 - Dokonanie modyfikacji pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu.

 1. Raport rekomendacyjny dotyczący ostatecznych kształtów instrumentów wypracowanych w projekcie
     Zadanie 4_Raport rekomendacyjny_25_08
 2. Raport zbiorczy z konsultacji środowiskowych rozwiązań prawnych instrumentów wypracowanych w projekcie
     Zadanie 4_Raport z konsultacji środowiskowych
 3. Zmodyfikowana propozycja zmian i/lub nowych instrumentów:
 1. Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych. Wersja zmieniona po pilotażu instrumentu zrealizowanym w okresie 01.04.2022 - 31.01.2023
    Zadanie 4_Asysta prawna Instrument
 2. Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością. Wersja po uwzględnieniu rekomendacji z realizacji pilotażu
 3. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej
 4. System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC i ETR)
 5. Mobilny Doradca Włączenia Społecznego
 6. Fundusze wsparcia
 7. Budżet osobisty
 8. Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe

Zadanie 5 - Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie

Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych wraz z projektami przepisów

      Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności 

       Asysta prawna i wspierane podejmowanie decyzji

1. Projekty rozwiązań prawnych

     1) Projekt przepisów dotyczących wsparcia osób z niepełnosprawnościami w korzystaniu ze zdolności do czynności prawnych (Projekt z dnia 22 października   2023 r.)

          Projekt przepisów

 OSR

     2) Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru oświadczenia o zawarciu umowy o asystę prawną

 Projekt rozporządzenia

 OSR

     3) Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w Rejestrze Pełnomocnictw na Przyszłość

 Projekt rozporządzenia

 OSR

     4) Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zaświadczenia o ustanowieniu pełnomocnika wspierającego

 Projekt rozporządzenia

  OSR

     5) Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie listy kandydatów na asystentów prawnych oraz pełnomocników wspierających

 Projekt rozporządzenia

  OSR

     6) Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru zaświadczenia o ustanowieniu asystenta prawnego

 Projekt rozporządzenia

 OSR

Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

 Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Załączniki

   Ważne informacje o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami 

Standardy funkcjonowania WTZ wraz z propozycjami rozwiązań prawnych

         Standardy funkcjonowania WTZ

        Jak powinny działać Warsztaty Terapii Zajęciowej 

Projekty rozwiązań prawnych

    1) Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy

Projekt ustawy

OSR

     2) Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warsztatów terapii zajęciowej

 Projekt rozporządzenia

 Załącznik do rozporządzenia – Wniosek o przyjęcie do WTZ

 OSR

      3) Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

  Projekt rozporządzenia

  OSR

     4) Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie Standardów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej

Projekt rozporządzenia

OSR

Mobilny Doradca Włączenia Społecznego, wraz z propozycjami rozwiązań prawnych

Mobilny Doradca Włączenia Społecznego

Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 - Diagnoza wstępna

Załącznik nr 3 - Indywidualny plan działania

Załącznik nr 4 - Karta wsparcia

     Jak powinien pracować Mobilny Doradca Włączenia Społecznego

 Projekty rozwiązań prawnych

     1) Projekt ustawy o zawodzie mobilnego doradcy włączenia społecznego oraz zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 Projekt ustawy

Pliki do pobrania

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-10-31 20:37przez:
Opublikowano:2022-11-15 10:02przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2024-05-20 09:54przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:284790

Rejestr zmian

 • [2024-05-20 09:54:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-20 09:52:00]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 17:32:19]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 17:30:14]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 17:29:38]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 17:19:43]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 17:19:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:58:06]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:53:29]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:52:57]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:51:45]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:51:14]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:50:13]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:29:58]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:17:55]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:16:49]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:04:30]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 16:04:04]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:52:41]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:52:13]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:50:51]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:40:29]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:39:53]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:37:55]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:37:07]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:23:20]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:22:43]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:02:41]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:02:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:00:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 15:00:07]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 14:59:27]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 14:48:03]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 14:48:03]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 14:30:59]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 14:29:56]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 14:11:10]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:57:23]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:56:58]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:31:40]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:20:36]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:18:09]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:01:37]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:01:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 13:00:26]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:43:40]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:29:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:28:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:25:04]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:08:01]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:07:37]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:07:07]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:06:38]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 12:06:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:45:48]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:44:54]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:44:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:44:13]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:29:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:29:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:28:40]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:17:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 11:16:39]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 10:59:43]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 10:59:16]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 10:36:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 10:18:44]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 10:04:17]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 10:02:54]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 09:59:57]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-05-19 09:35:24]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-05-19 09:27:37]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 12:26:54]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-12 11:55:49]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-12 11:54:25]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 11:47:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 11:46:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 11:44:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 11:44:13]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 11:43:44]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-12 11:41:11]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-09 16:03:24]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-09 16:02:11]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-09 16:01:33]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-09 16:00:16]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-09 15:48:31]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-09 15:46:12]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-09 15:44:49]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-01-09 15:34:37]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-10-26 10:00:05]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-10-06 14:58:29]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-10-06 12:39:35]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-10-05 14:05:59]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-10-05 13:53:22]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-10-05 13:37:44]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-14 14:32:54]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-07-14 14:22:18]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-14 12:48:54]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-07-14 11:55:25]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-07-13 17:12:45]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-07-13 17:11:45]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-07-13 17:01:23]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-07-13 16:58:46]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 16:57:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 16:42:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 16:35:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 16:21:15]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 16:21:15]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 16:19:29]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 15:36:09]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 15:43:51]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 15:36:09]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-07-13 14:56:35]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-03-15 14:02:03]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-03-15 13:55:35]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-15 13:49:55]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-15 13:47:04]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-15 13:42:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-15 13:28:42]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-15 13:23:45]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-15 13:02:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-14 15:27:57]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-14 15:23:53]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-14 15:18:46]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-14 15:13:04]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-14 15:04:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-14 14:58:36]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-03-09 15:41:42]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-02-24 15:37:22]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-11-15 15:16:31]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-10 15:25:06]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-30 10:22:17]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-14 13:01:23]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-13 11:08:19]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-13 10:59:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-13 10:56:19]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-12 20:33:01]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-07 16:59:21]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-09-07 16:55:42]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-26 19:12:48]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-18 12:31:15]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-17 12:15:52]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 14:38:37]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-10 13:04:53]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:35:19]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-08-04 15:28:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-07-22 12:06:19]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-07-11 13:49:36]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-13 09:55:55]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-30 14:50:08]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-20 11:46:10]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-11 14:39:25]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-04-05 12:58:24]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-03 09:43:54]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-03 09:41:48]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-03 09:39:26]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:51:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:50:34]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:34:59]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:34:20]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:27:16]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:22:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:17:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:16:25]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:10:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:10:17]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-03-02 12:07:24]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 12:02:02]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 11:58:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 11:55:54]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 11:44:23]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:38:30]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:32:48]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:16:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:10:28]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 10:09:01]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-02 09:56:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-02-22 15:13:08]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-02-22 15:12:09]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 20:44:57]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 20:06:51]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:58:28]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:55:36]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:55:09]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-07 15:51:28]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.