Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca sposobu aktualizacji ofert dla oferentów, których oferty zostały uwzględnione na liście rekomendowanych ofert w ramach programu resortowego „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” - edycja 2023

Informujemy, że w przypadku obniżenia kwoty środków Funduszu Solidarnościowego, w stosunku do wnioskowanej w ramach konkursu, konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty (zał. nr 1 do programu), kosztorysu (załącznik nr 3 do oferty) oraz w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia realizacji usług asystenckich, również harmonogramu (załącznik nr 2 do oferty). Aktualizacja oferty może dotyczyć: kalkulacji kosztów bezpośrednich i pośrednich zadania, okresu realizacji zadania oraz obszaru jego realizacji, wymiaru godzin świadczenia usługi, liczby asystentów oraz liczby uczestników programu.

  1. Aktualizacja oferty w pierwszej kolejności powinna objąć: sumę kosztów pośrednich zadania, kosztów bezpośrednich w zakresie kosztu zakupu jednorazowych biletów komunikacji publicznej/prywatnej dla asystentów towarzyszących uczestnikowi, koszt przejazdu asystentów własnym/innym środkiem transportu oraz kosztu zakupu biletów na wydarzenia kulturalno-rozrywkowe i kosztu ubezpieczeń OC i NNW dla asystentów.
  2. Następnie modyfikacji może ulec liczba zatrudnionych asystentów oraz koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia asystenta za zrealizowaną usługę asystencji osobistej.
  3. W dalszej kolejności zmianie może ulec, najpierw: wymiar godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na jedną osobę z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w danym roku kalendarzowym oraz liczba uczestników programu (osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności), a następnie: wymiar godzin i liczba uczestników z pozostałymi stopniami niepełnosprawności.
  4. Modyfikacja nie może obejmować charakterystyki oferenta (dział III pkt 1-3 oferty), złożonych w treści oferty oświadczeń, deklarowanej kwoty środków własnych oraz zadeklarowanego procentowego udziału liczby osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją tj. minimum 70% uczestników programu.

Sposób dokonania aktualizacji oferty i załączników będzie przedmiotem analizy przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zaktualizowaną ofertę należy przysłać w postaci papierowej listem poleconym/przesyłką kurierską do Biura Funduszu Solidarnościowego na adres do korespondencji lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej albo elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Ponadto w celu zawarcia umowy w ramach ww. Programu prosimy o uzupełnienie oraz przekazanie załączonego formularza.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-04 11:40przez:
Opublikowano:2023-01-04 11:57przez: Mariusz Marciniak-Grodecki
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:2186

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.