Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Refundacja składek (działalność gospodarcza)

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota określona w art. 18 ust. 8 oraz w art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.).

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

Do uzyskania pomocy uprawniona jest osoba wykonująca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.).
Przedsiębiorca nie może posiadać zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczające ogółem kwotę 100 zł. Jeśli takie zaległości istnieją, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne do czasu uregulowania zaległości przez wnioskodawcę. Decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

WYSOKOŚĆ POMOCY

 1.  100 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 2.  60 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 3.  30 % kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Warunkiem uzyskania refundacji składek jest opłacenie tych składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.
Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych przekraczającym 14 dni.

Z uwagi na fakt, iż refundacja składek na ubezpieczenie społeczne stanowi pomoc de minimis, refundacji składek nie udziela się, w przypadku gdy wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata kalendarzowe, spowodowałaby przekroczenie maksymalnej kwoty pomocy stanowiącej równowartość:

 1.  200 tys. euro, w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą, inną niż w sektorze transportu drogowego;
 2.  100 tys. euro, w przypadku osoby niepełnosprawnej wykonującej działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego towarów.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC

A. Rejestracja.

Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą przesyła PFRON wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G:

 1. kopie aktualnych dokumentów potwierdzających:
  1. pełną i skróconą nazwę wnioskodawcy, o ile posiada,
  2. imię i nazwisko wnioskodawcy,
  3. numery PESEL, REGON i NIP wnioskodawcy, o ile ich nadanie wynika z przepisów prawa;
 2. kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem;
 3. upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, do występowania w imieniu wnioskodawcy, jeżeli wnioskodawca nie przesyła dokumentów osobiście.

Wraz z pierwszym wnioskiem Wn-U-G składanym po ustanowieniu osoby odpowiedzialnej za kontakty z PFRON, wnioskodawca przesyła zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty z tym funduszem, a także jej numery telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej, o ile z nich korzysta.

B. Procedura uzyskania refundacji

I. Osoba niepełnosprawna wykonująca działalność gospodarczą składa wniosek Wn-U-G, stanowiący załącznik do rozporządzenia ws. refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych.

Terminy do złożenia wniosku Wn-U-G przywraca się na prośbę wnioskodawcy, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

Stosowny wniosek o wypłatę refundacji składek wnioskodawca przekazuje w formie elektronicznej przez teletransmisję. Wnioskodawca może przekazać również wniosek w formie dokumentu pisanego.

Wnioskodawca przekazujący wniosek Wn-U-G w formie elektronicznej opatruje te dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającym dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), albo uwierzytelnia je certyfikatem dostarczonym przez PFRON.

II. Po otrzymaniu wniosku Wn-U-G PFRON:

 •  sprawdza go pod względem rachunkowym i formalnym, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku informuje wnioskodawcę o stwierdzonych nieprawidłowościach i wzywa do ich usunięcia wraz z pouczeniem o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania w przypadku ich nieusunięcia;
 •  ustala, czy wnioskodawca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu w wysokości przekraczającej ogółem kwotę 100 zł;
 •  ustala kwotę przysługującej refundacji składek;
 •  przekazuje ustaloną kwotę refundacji składek na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę;
 •  wystawia zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

Dokonując tych czynności PFRON nie bierze pod uwagę zastosowanych fotokodów, oznaczeń lub etykiet ułatwiających identyfikację dokumentów złożonych przez wnioskodawcę w związku z wnioskowaniem o refundację składek.

Kwota refundacji przekazywana jest na rachunek bankowy wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez PFRON kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku.

Wzory informacji i wniosku stanowią załącznik do rozporządzenia w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

UWAGA!
Prezes Zarządu PFRON może przeprowadzać kontrole wnioskodawcy w zakresie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidłowości, Prezes Zarządu Funduszu wydaje decyzję nakazującą zwrot wypłaconej refundacji składek na ubezpieczenia społeczne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.

Od decyzji Prezesa Zarządu Funduszu przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Prezesa Zarządu Funduszu lub strona może wnieść do sądu administracyjnego skargę na tę decyzję bez skorzystania z tego prawa.

BARDZO WAŻNE!
Refundacja składek niepełnosprawnemu przedsiębiorcy jest udzielana jako pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1)

Do wskazania części lub całości informacji wymienionych w załącznikach wnioskodawca może dodatkowo stosować fotokody, w tym kody QR, umieszczone powyżej górnej krawędzi bloku informacyjnego formularza lub na odwrocie formularza, oznaczenia lub etykiety ułatwiające identyfikację dokumentu, w tym etykiety dźwiękowe i etykiety pisane alfabetem Braille'a, których zastosowanie nie wyłącza uznania wniosku Wn-U-G za zgody ze wzorem określonym rozporządzeniu.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018, Poz. 511);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Sspołecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 690, ze zm.);
 • rozporządzeniu Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 13:14przez:
Opublikowano:2015-03-23 00:00przez: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano:2018-07-24 11:46przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Małgorzata Wenek
Odwiedziny:66316

Rejestr zmian

 • [2018-07-24 11:46:53]Małgorzata Wenekaktualizacja treści
 • [2018-07-02 00:00:00]Małgorzata Wenekaktualizacja treści
 • [2018-04-09 09:49:02]Małgorzata JanickaAktualizacja danych
 • [2018-01-23 09:49:11]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2017-11-16 14:47:37]Aktualizacja treści