Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Wyszukiwarka

Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

Dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie przez osobę niepełnosprawną działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, jeżeli ta osoba nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA POMOCY

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

WYSOKOŚĆ POMOCY

Maksymalna wysokość pomocy wynosi :

 1.  nie więcej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 2. od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O POMOC

Osoba niepełnosprawna zainteresowana otrzymaniem takiej pomocy powinna złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce jej zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, z którego również pobiera druk wniosku do wypełnienia.

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

 • formę prawną i sposób wykonywania planowanej działalności;
 • wolę innych osób lub podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej przyjęcia wnioskodawcy do tej działalności;
 • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność;
 • planowane wydatki, które wnioskodawca zamierza sfinansować z wnioskowanych środków;
 • wysokość wkładu własnego wnioskodawcy;
 • uprawnienia i kwalifikacje:
  1. wnioskodawcy, w przypadku samodzielnego wykonywania czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji,
  2. wnioskodawcy lub innych osób, w przypadku wykonywania przez nie czynności wymagających tych uprawnień i kwalifikacji;
 • doświadczenie i umiejętności wnioskodawcy lub innych osób przydatne w planowanej działalności;
 • zgodę małżonka na zawarcie umowy przyznającej środki wnioskodawcy, w przypadku pozostawania we wspólności majątkowej;
 • wysokość pozostających w dyspozycji starosty środków PFRON przeznaczonych na przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej w danym roku.

Przedstawienie danych w powyższym zakresie ma na celu dokonanie oceny prawdopodobieństwa prowadzenia planowanego przez osobę niepełnosprawną przedsięwzięcia w okresie przewidzianym w umowie ze starostą.

Zawarcie umowy o udzielenie jednorazowych środków poprzedzają negocjacje prowadzone pomiędzy starostą/prezydentem a osobą niepełnosprawną, podczas których m. in. uzgadniana jest wysokość kwoty dotacji, która zostanie przekazana na rachunek bankowy wnioskodawcy jak i inne warunki umowy (m. in. formy zabezpieczenia zwrotu pomocy, termin do rozliczenia uzyskanej pomocy).

 Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo środki na działalność gospodarczą, rolniczą albo działalność w formie spółdzielni socjalnej jest obowiązana do zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy zawartej ze starostą.

BARDZO WAŻNE!
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej są przyznawane jako pomoc de minims.

Podstawa prawna:

 • art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej (Dz. U. poz. 2342);
 •  rozporządzeniu Komisji UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
 • rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) albo
 • rozporządzeniu Komisji (UE) NR 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury(Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, str.45).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 12:34:22przez:
Opublikowano:2018-12-17 00:00:00przez: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano:2019-01-03 18:24przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Małgorzata Wenek
Odwiedziny:22412

Rejestr zmian

 • [2019-01-03 18:24:39]Małgorzata Wenekaktualizacja informacji
 • [2018-04-09 09:28:25]Małgorzata JanickaAktualizacja informacji
 • [2018-01-23 09:47:42]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2017-11-16 14:43:13]Aktualizacja treści

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siedziba:

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon (22) 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl 

 

Adres korespondencyjny:

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa