Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Biuro

Wyszukiwarka

Biuro

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA BIURA

Podstawą prawną funkcjonowania Biura Pełnomocnika jest art. 34 pkt. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
"Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. "

Biuro Pełnomocnika jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach regulaminu ministerstwa Biuro Pełnomocnika posiada własny regulamin organizacyjny. Merytorycznie Biuro Pełnomocnika podlega wyłącznie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

NASZ ZESPÓŁ

W chwili obecnej Biuro zatrudnia ponad 50 pracowników, z czego ponad 14 % to osoby niepełnosprawne.

Na czele Biura stoi dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy jednego zastępcy.

Dyrektor Biura: Małgorzata Paprota

Zastępca Dyrektora Biura: Grażyna Melanowicz

Biuro Pełnomocnika składa się z 7 wydziałów oraz 2 wydzielonych samodzielnych stanowisk pracy.

Wydział do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej

 • inicjowanie, opiniowanie i współpraca merytoryczna w opracowywaniu nowych, lub dokonywaniu zmian obowiązujących aktów normatywnych, w tym programów pomocowych dotyczących rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów stanowisk Ministra w sprawach dotyczących rehabilitacji zawodowej i wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów programów i innych dokumentów wynikających z krajowych strategii oraz przygotowywanie sprawozdań z przyjętych programów w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie informacji dotyczących wpływu obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawnych na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w zatrudnieniu oraz podejmowanie działań zmierzających do ich ewentualnej zmiany;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie konferencji i szkoleń upowszechniających wiedzę i dobre praktyki z zakresu rehabilitacji zawodowej, pomocy publicznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wydział do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami

 • prowadzenie centralnej bazy danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru wojewody oraz wydawanie krajowego informatora o ośrodkach i organizatorach turnusów;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących rehabilitacji społecznej w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz praw osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin;
 • opracowywanie projektów corocznej informacji o działaniach podejmowanych w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych, o których mowa w uchwale Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed Ministrem i przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień Ministra, w szczególności w sprawach:
  • wpłat na PFRON,
  • statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis,
  • rekompensaty gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień,
  • zwrotu środków przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu.

Wydział do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności

 • opracowywanie materiałów pomocniczych dla specjalistów orzekających o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz dla przewodniczących i sekretarzy zespołów orzekających;
 • prowadzenie szkoleń dla członków wojewódzkich zespołów orzekających (lekarzy, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, przewodniczących i sekretarzy zespołów);
 • prowadzenie kontroli wojewódzkich i powiatowych zespołów orzekających ;
 • udzielenie wyjaśnień zespołom orzekającym w zakresie obowiązujących przepisów i procedur oraz prawidłowości postępowania składów orzekających;
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie prawnego statusu niepełnosprawności w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym monitorowanie ilości blankietów kart parkingowych oraz zlecanie ich druku właściwym podmiotom;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności.

Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej

 • inicjowanie badań oraz prac analitycznych w obszarze problematyki niepełnosprawności;
 • monitorowanie sytuacji społeczno – demograficznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji na rynku pracy;
 • przygotowywanie informacji zawierających wnioski z badań i analiz w zakresie wspierania zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad sprawozdaniem statystycznym dotyczącym bezrobocia rejestrowanego osób niepełnosprawnych MRPiPS-07 oraz sprawozdaniem dotyczącym stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (INF-ZPCH-ZAZ), a także inicjowanie zmian legislacyjnych w tym zakresie;
 • przygotowywanie informacji zawierających wnioski z badań i analiz w zakresie wspierania zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw wynikających z merytorycznej działalności Biura w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej;
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez organy Unii Europejskiej, Radę Europy i Organizację Narodów Zjednoczonych;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • udział w pracach:
  • Grupy Wysokiego Szczebla Reprezentantów Państw Członkowskich ds. Niepełnosprawności (DHLG) Komisji Europejskiej,
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez organy Unii Europejskiej, Radę Europy i Organizację Narodów Zjednoczonych.

Wydział do Spraw Komunikacji Społecznej i Promocji

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie narad, seminariów i konferencji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych;
 • obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • opracowywanie i redagowanie oraz obsługa serwisu internetowego www.niepelnosprawni.gov.pl;
 • upowszechnianie informacji dotyczących Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie odpowiedzi na listy obywateli;
 • prowadzenie postępowań w sprawach wynikających ze skarg obywateli;
 • podejmowanie interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli;
 • udzielanie wyjaśnień i porad obywatelom zgłaszającym się do Biura osobiście lub telefonicznie;
 • obsługa organizacyjno-techniczna Polskiej Rady Języka Migowego.

Wydział do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego

 • kształtowanie zasad zarządzania Solidarnościowym Funduszem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (zwanego dalej SFWON);
 • opracowanie rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych;
 • opracowywanie założeń do planu finansowego SFWON;
 • opracowywanie projektów programów resortowych oraz zadań finansowanych ze środków SFWON;
 • realizowanie oraz monitorowanie resortowych programów z zakresu wsparcia zawodowego, społecznego osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Legislacji

 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących problematyki niepełnosprawności i innych aktów normatywnych należących do zakresu działania Biura;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne ministerstwa i urzędy centralne w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów opracowanych przez organy Unii Europejskiej i inne organizacje międzynarodowe.

Samodzielne Stanowisko Radców Prawnych

 • obsługa prawna Biura.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-19 14:39:27przez:
Opublikowano:2015-03-19 00:00:00przez: Małgorzata Wenek
Zmodyfikowano:2018-06-28 15:52przez: Małgorzata Wenek
Podmiot udostępniający: Małgorzata Wenek
Odwiedziny:89180

Rejestr zmian

 • [2018-06-28 15:52:39]Małgorzata Wenekaktualizacja
 • [2018-01-23 09:11:34]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2018-01-23 08:54:55]Aktualizacja treści
 • [2017-11-22 13:16:52]Aktualizacja treści

Kontakt

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Siedziba:

ul.Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa

Telefon (22) 461 60 00

e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl 

 

Adres korespondencyjny:

ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa