Jesteś tutaj: Start / Pełnomocnik

Pełnomocnik

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych sprawuje merytoryczny nadzór nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik jest sekretarzem stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Powoływany i odwoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do zadań Pełnomocnika należy m.in.:

 1.  inicjowanie, nadzór i koordynacja nad wykonywaniem zadań wynikających z ustawy,
 2.  inicjowanie kontroli realizacji zadań określonych w ustawie,
 3.  żądanie od podmiotów informacji, dokumentów i sprawozdań okresowych dotyczących realizacji zadań,
 4.  organizowanie konferencji i szkoleń,
 5.  udzielanie informacji w sprawach z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
 6.  opracowywanie standardów w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie,
 7.  opracowywanie oraz opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących zatrudnienia, rehabilitacji oraz warunków życia osób niepełnosprawnych,
 8.  opracowywanie projektów programów rządowych dotyczących rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych,
 9.  ustalanie założeń do rocznych planów rzeczowo-finansowych dotyczących realizacji zadań wynikających z ustawy,
 10.  inicjowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie,
 11.  współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych (BON), które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych piastuje od 19 listopada 2015 r. Krzysztof Michałkiewicz.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w każdy drugi wtorek miesiąca. Zgłoszenia telefoniczne przyjmują pracownicy Biura pod nr tel. 22 529 06 49 lub adresem mailowym sekretariat.bon@mpips.gov.pl.

Osoby posługujące się językiem migowym mogą wysłać swoje zgłoszenie na adres poczty elektronicznej:  sekretariat.bon@mpips.gov.pl przynajmniej jeden dzień przed planowaną wizytą.