Inne rozporządzenia i ustawy

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów dnia 14 stycznia 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 Poz. 113) pdf 525 kb

Zmieniające

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2016 poz. 1744) pdf 116 kb

Art. 79c ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U.2014.464) pdf 506 kb

Art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym - wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej oraz warunków dystrybucji blankietów kart parkingowych (Dz.U.2014. 843) pdf 177 kb

Art. 8 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Wzór, tryb wydawania i zwrot kart parkingowych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016, poz. 1438) pdf 604 kb

Art. 8 ust. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym - Rodzaj placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz.U.2014.818) pdf 132 kb

Art. 11 ust. 3 ustawy szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z PFRON w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z likwidacją skutków powodzi z 2010 r. (Dz.U.2010.173.1173) pdf 144 kb

art. 36 ust. 11 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie - Zawody sportowe przed 1992 r. i zawody osób głuchych przed 2001 r.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu zawodów sportowych osób niepełnosprawnych odbywających się przed 1992 r.,będących odpowiednikiem igrzysk paraolimpijskich, oraz wykazu zawodów sportowych odbywających się przed 2001 r., będących odpowiednikiem igrzysk głuchych (Dz.U. 2011 nr 20 poz. 105) pdf 112 kb

Art. 10 ust. 4 ustawy o muzeach - Zwolnienie z opłat za wstęp do muzeów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz.U.2008.160.994) pdf 117 kb

Art. 32 ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  - Stypendia dla kadry narodowej osób niepełnosprawnych i paraolimpijskiej

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 października 2012 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej (Dz. U. z 2012, poz. 1130) pdf 260 kb

art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe - Wykaz bibliotek i organizacji działających na rzecz osób niewidomych i ociemniałych

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wykazu bibliotek, organizacji osób niewidomych lub ociemniałych oraz organizacji, których celem statutowym jest działanie na rzecz osób niewidomych lub ociemniałych (Dz. U. 2015, poz. 1644) pdf 136 kb

Art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 20a ust. 1 ustawy o rehabilitacji - wprowadzanie psów asystujących na obszary objęte ścisłą i czynną ochroną

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2013 poz. 73) pdf 112 kb