Nabór na partnera do projektu „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony
5 kwietnia 2019

Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

I. OGŁASZAJĄCY NABÓR
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłasza otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Typy projektów:
1. Rewizja i rozbudowa istniejących rozwiązań ustawowych realizowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne na rzecz włączenia społecznego osób niepełnosprawnych oraz wypracowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.
2. Wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób zamieszkałych na obszarach wiejskich, z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby w wieku 50+, w tym opracowanie narzędzi rekrutacji i szkolenia niezbędnych do świadczenia tych usług.

Przewidywany okres realizacji projektu: marzec 2019 - listopad 2021*
Szacowany budżet projektu: 36 256 000,00 zł
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz maks. 3 organizacjami pozarządowymi.

II. CEL PARTNERSTWA
Udział partnera w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu, którego rezultatem będzie przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.


*Przewidywany okres realizacji projektu wynika z Rocznego Planu Działania na 2019 rok dla II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych, załącznik do uchwały nr 238 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 28 listopada 2018 r.

III. PLANOWANE GŁÓWNE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU
1. Przeprowadzenie analizy rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej). Analiza ta oprócz rozwiązań prawnych obejmie również rozwiązania wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wybrane rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym/regionalnym oraz w innych krajach.
2. Zaproponowanie modyfikacji i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, w tym opracowanie standardów funkcjonowania WTZ oraz standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, które następnie zostaną przetestowane.
3. Przeprowadzenie pilotażu zmodyfikowanych i nowych instrumentów w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Pilotaż obejmie podmioty odpowiedzialne za wdrożenie rozwiązań oraz beneficjentów.
4. Opracowanie nowych i dokonanie modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu.

IV. MINIMALNY ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANY DLA PARTNERA
1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
2. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z punktem II (cel partnerstwa).
3. Ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

V. PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W NABORZE
Nabór partnera do projektu dotyczy podmiotu, który, wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu tj. Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

VI. OBLIGATORYJNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA
1. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów i produktów projektu.
2. Partner będzie angażowany w zadania realizowane w ramach projektu w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną (ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń zawartych w umowie o partnerstwie).
3. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
4. Zespół projektowy partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.
5. Z partnerem wyłonionym w toku naboru zostanie zawarta umowa o partnerstwie, której zakres został wskazany w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431).

VII. KRYTERIA WYBORU PARTNERA
1. KRYTERIA DOSTĘPU
Projekt będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi, z których każda spełnia poniższe warunki:
a) posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
b) posiada doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt na kwotę min. 1 mln PLN),
c) posiada potencjał kadrowy, w tym m.in.:
-pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (min. 2 pracowników, z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie),
-pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji społecznej (min. 1 pracownik z min. 2 letnim doświadczeniem w tym obszarze),
-pracowników posiadających doświadczenie w zakresie organizacji ogólnopolskich akcji upowszechniających i promocyjnych (min. 1 pracownik posiadający doświadczenie w prowadzeniu min. 2 akcji),
d) posiada potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności na terenie co najmniej 5 województw, tj. posiadanie siedziby, biura lub filii na terenie danego województwa,
e) posiada doświadczenie w opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych,
f) posiada doświadczenie w zakresie świadczenia usług asystenckich na rzecz osób niepełnosprawnych,
g) posiada doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych.

2. KRYTERIA OCENY OFERT
a) Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
b) Preferowane będą podmioty o największym potencjale z punktu widzenia celów partnerstwa i założeń projektu.
c) W toku badania i oceny ofert ogłaszający nabór może żądać od kandydata na partnera wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VIII. TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. W ramach niniejszego naboru kandydat na partnera może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie ma możliwości zmiany oferty lub wycofania w celu ponownego złożenia oferty przed upływem terminu składania ofert.
3. Ofertę kandydata na partnera wraz z załącznikami należy przygotować w języku polskim na formularzu zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
4. Do formularza zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu należy dołączyć (oryginały bądź kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
b) pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji);
c) aktualny statut.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec kandydata na partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach niniejszego naboru powinny być podpisane przez osobę/ osoby upoważnioną do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub pełnomocnictwa.
7. Ofertę wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu) należy przesłać w postaci papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym na adres siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS):
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa
z dopiskiem
„Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu pt. Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych” .
8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r.
Decyduje data wpływu ofert do MRPiPS. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników lub przez nieuprawniony podmiot pozostaną bez rozpatrzenia.
9. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie:
- www.gov.pl/web/rodzina
- www.efs.mrpips.gov.pl
- www.niepelnosprawni.gov.pl
10. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:
p. Joanna Leszczyńska
tel. 22 461 60 35
mail: joanna.leszczynska@mrpips@gov.pl
Przedmiotem zapytań w zakresie procedury naboru partnera o charakterze ogólnym oraz dotyczących zapisów ogłoszenia nie mogą być konkretne zapisy zastosowane w danym formularzu zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu celem ich wstępnej oceny. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez MRPiPS nie jest równoznaczna z wynikiem weryfikacji/oceny oferty.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego naboru bez wyboru żadnego z kandydatów na partnera, jak i do unieważnienia naboru w każdej chwili bez podania przyczyn.
3. W przypadku unieważnienia naboru ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.
4. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym partnerem, ogłaszający dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania MRPiPS do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

X. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA STANOWI: Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu wraz z oświadczeniami

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-04-05
Data publikacji:2019-04-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Wenek
Liczba odwiedzin:450