Nabór uzupełniający partnera do projektu „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony
17 marca 2020

W związku z odstąpieniem od podjęcia współpracy, z jednym z podmiotów, wyłonionych w trakcie naboru otwartego na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.: „Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” ogłaszamy nabór uzupełniający.

Uzupełniający nabór otwarty partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt.:

„Włączenie wyłączonych - aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

 

I.  OGŁASZAJĄCY NABÓR

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431  z późn. zm.), ogłasza uzupełniający nabór otwarty partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Typ projektu:

Wypracowanie i wdrożenie instrumentów, wspierających zatrudnienie i utrzymanie się na rynku pracy osób niepełnosprawnych:

 1. instrument wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 2. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
 3. instrument wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania
  przez nie działalności gospodarczej.

Przewidywany okres realizacji projektu: maj 2020 – listopad 2023

Szacowany budżet projektu: 26 000 000,00 zł

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi
lub organizacjami pracodawców.

II.  CEL PARTNERSTWA

Udział partnera w projekcie będzie polegał na wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu, którego rezultatem będzie podniesienie jakości działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych i zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Rozwiązania wypracowane w projekcie powinny w szczególności uwzględniać instrumenty nakierowane na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

III.  PLANOWANE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU

 1. Przeprowadzenie analizy rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Analiza ta oprócz rozwiązań prawnych obejmie również rozwiązania wypracowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, wybrane rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym/regionalnym oraz w innych krajach.
 2. Zaproponowanie odpowiednio: modyfikacji istniejących i opracowanie nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, mających na celu zapewnienie im możliwie samodzielnego funkcjonowania w środowisku pracy, które następnie zostaną przetestowane.
 3. Przeprowadzenie pilotażu zmodyfikowanych i nowych instrumentów w celu oceny zasadności wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Pilotaż obejmie podmioty odpowiedzialne za wdrożenie rozwiązań oraz beneficjentów.
 4. Opracowanie nowych i dokonanie modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej w formie projektów aktów prawnych.

IV.  MINIMALNY ZAKRES ZADAŃ PRZEWIDZIANY DLA PARTNERA

 1. Współpraca przy przygotowaniu projektu i wypełnianiu wniosku aplikacyjnego.
 2. Zaplanowanie i przeprowadzenie działań zgodnie z punktem II.
 3. Ostateczny zakres działań partnera zostanie ustalony podczas wspólnego przygotowania projektu.

 V.  PODMIOTY UPRAWNIONE DO UDZIAŁU W NABORZE

Nabór partnera projektu dotyczy podmiotu, który wniesie do projektu zasoby ludzkie (w tym potencjał kadrowy zaangażowany w realizację projektu), organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z Liderem projektu, tj. Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz w realizacji projektu.

 VI.  OBLIGATORYJNE WYMAGANIA W STOSUNKU DO PARTNERA

 1. Realizacja projektu w partnerstwie przyczyni się do osiągnięcia planowanych rezultatów i produktów projektu.
 2. Partner będzie angażowany w zadania realizowane w ramach projektu w oparciu o doświadczenie i wiedzę praktyczną (ostateczny podział zadań będzie przedmiotem ustaleń zawartych w umowie o partnerstwie).
 3. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania.
 4. Partnerstwo musi uwzględniać perspektywę wszystkich interesariuszy.
 5. Zespół projektowy partnera będzie dyspozycyjny przez pełen okres przygotowania i realizacji projektu, a także w przypadku konieczności prowadzenia prac związanych z rozliczaniem projektu po okresie jego realizacji.
 6. Z partnerem wyłonionym w toku naboru zostanie zawarta umowa partnerstwa, której zakres został wskazany w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).

 VII.  KRYTERIA WYBORU PARTNERA

1.    KRYTERIA DOSTĘPU

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z maks. 3 organizacjami pozarządowymi lub organizacjami pracodawców, z których każda spełnia co najmniej 1 z opisanych poniżej warunków, a razem spełniają je wszystkie:

 1. co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 2. doświadczenie w zakresie projektów dotyczących opracowania zmian systemowych lub rozwiązań modelowych (min. 1 projekt na kwotę min. 1 mln PLN),
 3. potencjał kadrowy, w tym m.in.:

-     pracowników posiadających doświadczenie w zakresie realizacji oraz rozliczania projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (min. 2 pracowników,
z czego min. 1 z nich posiada doświadczenie w realizacji min. 1 projektu jako kierownik/koordynator projektu i min. 1 posiada doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o płatność w min. 1 projekcie),

-     pracowników posiadających praktyczne doświadczenie w stosowaniu instrumentów rehabilitacji zawodowej (min. 2 pracowników z min. 2 letnim doświadczeniem
w tym obszarze),

d. potencjał organizacyjny rozumiany jako prowadzenie działalności na terenie co najmniej 5 województw, tj.    posiadanie siedziby, biura lub filii na terenie danego województwa,

e. doświadczenie w opiniowaniu projektów ustaw lub aktów wykonawczych,

f. doświadczenie we współpracy z publicznymi i niepublicznymi służbami zatrudnienia i innymi instytucjami rynku pracy,

g. doświadczenie w promocji rozwiązań z zakresu równości szans i niedyskryminacji na rynku pracy, w tym wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych.

2.  KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Ocena złożonych ofert prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
  w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn.zm.) z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.
 2. Ocenie będzie podlegała liczba spełnionych przez dany podmiot warunków, o których mowa w kryteriach dostępu. Pierwszeństwo będą miały podmioty spełniające najwięcej z wymienionych warunków.
 3. Preferowane będą podmioty o największym potencjale z punktu widzenia celów partnerstwa i założeń projektu.
 4. W toku badania i oceny ofert ogłaszający nabór może żądać od kandydata na partnera wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

VIII.  TERMIN, MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. W ramach niniejszego naboru kandydat na partnera może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Nie ma możliwości zmiany oferty lub wycofania w celu ponownego złożenia oferty przed upływem terminu składania ofert.
 3. Ofertę kandydata na partnera wraz z załącznikami należy przygotować w języku polskim na formularzu zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 4. Do formularza zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu należy dołączyć (oryginały bądź kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem):
  1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących;
  2. pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji);
  3. aktualny statut.
 5. Oferta powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje zgodnie z wymaganiami wobec kandydata na partnera i zakresu oferty określonymi w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Oferta oraz wszystkie oświadczenia składane w ramach niniejszego naboru powinny być podpisane przez osobę/-y upoważnioną/-e do reprezentowania podmiotu składającego ofertę, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych lub pełnomocnictwa.
 7. Ofertę wraz z załącznikami (po jednym egzemplarzu) należy przesłać w wersji papierowej wraz z wersją zapisaną na nośniku elektronicznym na adres siedziby Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS):

   ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

   z dopiskiem:

   „Wybór partnera do wspólnej realizacji projektu pt. Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób    niepełnosprawnych na rynku pracy”.

8. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9 kwietnia 2020 r. Decyduje data wpływu ofert do MRPiPS. Oferty złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, bez wszystkich wymaganych załączników lub przez nieuprawniony podmiot pozostaną bez rozpatrzenia.

         9. Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronach:

- www.gov.pl/web/rodzina

- www.efs.mrpips.gov.pl

- www.niepelnosprawni.gov.pl

10. Dane osób do kontaktu w sprawie naboru:

p. Izabela Kaczyńska-Wasiak

tel. 022 461-60-40

e-mail: izabela.kaczynska-wasiak@mrpips.gov.pl

Przedmiotem zapytań w zakresie procedury naboru partnera o charakterze ogólnym oraz dotyczących zapisów ogłoszenia nie mogą być konkretne zapisy zastosowane w danym formularzu zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu celem ich wstępnej oceny. Należy jednocześnie pamiętać, że odpowiedź udzielona przez MRPiPS nie jest równoznaczna z wynikiem weryfikacji/oceny oferty.

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.
 2. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji partnerstwa, rozstrzygnięcia niniejszego konkursu bez wyboru żadnego z kandydatów na partnera,
  jaki i do unieważnienia naboru w każdej chwili bez podania przyczyn.
 3. W przypadku unieważnienia naboru ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu kandydat na partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.
 4. W przypadku wystąpienia przyczyn skutkujących brakiem możliwości zawarcia umowy partnerskiej z wybranym partnerem, ogłaszający dopuszcza możliwość zawarcia umowy partnerskiej z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony.
 5. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz nie stanowi zobowiązania MRPiPS do przyjęcia którejkolwiek z ofert.

X.  INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OGŁOSZENIA STANOWI:

 1. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszenia partnera do wspólnej realizacji projektu
  wraz z oświadczeniami.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-03-17
Data publikacji:2020-03-17
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Ewa Dąbrowska
Liczba odwiedzin:549