Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.) Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W skład Rady wchodzi, między innymi, dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 43 ust.1 pkt 3 lit. c).

Członków Rady powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego na wniosek Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, z tym że powołanie członków Rady reprezentujących organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych, o których mowa powyżej, następuje spośród kandydatów,
z których każdy ma poparcie co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 3. ust. 3 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1783) zgłoszenie kandydata do Rady zawiera:

  • opis rodzaju i zakresu działalności organizacji pozarządowej, związku i porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych uzasadniający udział przedstawicieli tych podmiotów w składzie Rady;
  • wniosek prezentujący kandydata, określający jego kwalifikacje przydatne do wykonywania zadań członka Rady oraz pełnioną funkcję;
    służbowy adres poczty elektronicznej kandydata, a w przypadku jego braku – inny adres poczty elektronicznej, o ile go posiada;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

Do zgłoszenia załącza się:

  1. oświadczenie, co najmniej 15 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub co najmniej 3 związków i porozumień organizacji zrzeszających co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych popierające kandydata na członka Rady;
  2. dokumenty potwierdzające rodzaj i zakres prowadzonej działalności uzasadniający udział przedstawicieli organizacji pozarządowej, związku lub porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w składzie Rady.

Przy wyborze kandydatów Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, będzie miał na względzie zakres działań i charakter działalności Rady oraz zapewnienie reprezentatywności grup osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży, na warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), ze środków urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Zgłoszenia wraz z załącznikami adresowane do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, należy przesłać do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
w terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze w Biuletynie Informacji Publicznej (decyduje data wpływu) - drogą elektroniczną za pomocą ESP, dostępną na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /4g447ytes7/skrytka lub na adres e-mail : sekretariat.bon@mrips.gov.pl bądź na adres siedziby Ministerstwa w Warszawie, ul. Nowogrodzka 1/3/5 z dopiskiem na kopercie „KRKON”,"

Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych - zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu ułatwienia zgłoszenia kandydatów został przygotowany stosowny formularz zgłoszeniowy.

Zgodnie z §3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych zgłoszenia złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-02-11 12:33przez:
Opublikowano:2021-02-12 15:24przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2024-06-04 15:24przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:4447

Rejestr zmian

  • [2024-06-04 15:24:29]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.