Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Prace PRJM w kadencji 2012-2016

Prace PRJM w kadencji 2012-2016

Raport z pierwszej kadencji Polskiej Rady Języka Migowego

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem z pierwszej kadencji Polskiej Rady Języka Migowego pdf 32,8 MB

Treść Raportu z pierwszej kadencji Polskiej Rady Języka Migowego w PJM


POSIEDZENIA POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

 

W dniach 10 września, 15 października oraz 3 grudnia br. odbyły się kolejne posiedzenia Polskiej Rady Języka Migowego.
Członkowie Rady kontynuowali temat certyfikacji tłumaczy i wykładowców języka migowego. Podjęto trzy uchwały, dotyczące ww. tematu.
Rada podjęła także dyskusję w sprawie uwag do Stanowiska Rekomendacyjnego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie jakości i sposobu realizacji napisów dla niesłyszących w utworach audiowizualnych.
Kolejne posiedzenie zaplanowano na 14 stycznia 2016 r.

DZIEWIĘTNASTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 18 czerwca br. odbyło się XIX posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.

Członkowie Rady zapoznali się z historią definicji audyzmu oraz wynikającymi z audyzmu zagrożeniami. Zaprezentowany został również film dotyczący ww. problematyki.

Ponadto Rada kontynuowała temat certyfikacji tłumaczy i wykładowców języka migowego.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 10 września 2015 r.

SIEDEMNASTE I OSIEMNASTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 5 marca br. i 21 maja br. odbyły się kolejne posiedzenia Polskiej Rady Języka Migowego.

Członkowie Rady zapoznali się z planowaną nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji.

Rada przyjęła stanowisko w sprawie propozycji zwiększenia kwot udogodnień dla osób niepełnosprawnych w programach telewizyjnych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji w wersji z dnia 4 lutego 2015 r., stanowiące odpowiedź na konsultacje publiczne ogłoszone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 6 lutego 2015 r. Stanowisko to zostało przekazane Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dniu 6 marca br.

Ponadto Rada przyjęła uchwałę w sprawie rekomendacji zmian w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 ze zm.).

Członkowie Rady zapoznali się także z treścią odpowiedzi Głównego Inspektora Farmaceutycznego na rekomendację zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, polegającej na uzupełnieniu reklamy produktu leczniczego podanej do publicznej wiadomości w formie audiowizualnej o ostrzeżenie przed niewłaściwym stosowaniem leku, przetłumaczone na język migowy.

Zgodnie z ww. odpowiedzią proponowana przez Radę zmiana jest zasadna, i zostanie uwzględniona przy najbliższej nowelizacji tego rozporządzenia.

 

CZTERNASTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 27 listopada br. odbyło się XIV posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.
Członkowie Rady zapoznali się z zaadaptowanym do potrzeb dzieci z uszkodzonym słuchem podręcznikiem do klasy I „Nasz elementarz".
Ponadto omówiono wyniki prac zespołów problemowych Rady oraz kwestie dotyczące kompleksowego dostępu do tłumaczy języka migowego.
Rada podjęła m.in. uchwałę dotyczącą rekomendacji zmiany § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych oraz uchwałę w sprawie rekomendacji utworzenia publicznego systemu tłumaczy języka migowego on-line
Kolejne posiedzenie zaplanowano na 15 stycznia 2015 r.

TRZYNASTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

 

W dniu 2 października 2014 r. odbyło się XIII  posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.

Na posiedzeniu omówiono wyniki prac zespołów problemowych PRJM:

 •  ds. promocji języka migowego,
 •  ds. edukacji dzieci niesłyszących,
 •  ds. certyfikacji tłumaczy i wykładowców.

Przewodniczący zespołów poinformowali o planowanych pracach w kolejnych miesiącach.
Omówiono także efekty współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w zakresie m.in. obsługi osób niesłyszących w podmiotach leczniczych.
W ramach prac Rady został przygotowany plakat dotyczący języka migowego. Członkowie Rady dyskutowali nad sposobem dystrybucji plakatów oraz miejscami, w których powinien się znaleźć.
Kolejne posiedzenie zaplanowano na 20 listopada br.

RAPORT Z PIERWSZEGO ROKU DZIAŁALNOŚCI POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

 Pobierz raport z pierwszego roku działalności Polskiej Rady Języka Migowego w formacie PDF 149 kb

JEDENASTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

 

W dniu 22 maja br. odbyło się XI posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.

Na posiedzeniu kontynuowano temat dostępności usług służby zdrowia dla osób niesłyszących.
Rada zapoznała się z prezentacją, dotyczącą proponowanych rozwiązań w zakresie dostosowania dla osób niesłyszących systemu powiadamiania ratunkowego, obecności tłumaczy języka migowego w podmiotach leczniczych oraz ulotek dołączanych do leków.

Rada omówiła również postęp w pracach zespołów roboczych.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 1 lipca br.

DZIESIĄTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 31 marca br. odbyło się dziesiąte posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.
W posiedzeniu brali udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.
Głównym tematem posiedzenia była dostępność usług służby zdrowia dla osób niesłyszących.
Rada zapoznała się z prezentacją dotyczącą tego tematu, omówiono stan bieżący oraz możliwe propozycje rozwiązań, które mogłyby poprawić w/w dostępność.
Rada omówiła również postęp w pracach Zespołów ds. certyfikacji tłumaczy i wykładowców języka migowego oraz ds. promocji języka migowego. Rozpoczęto wstępną dyskusję o możliwości i celowości powstania kierunku studiów dotyczących języka migowego.

Rada zajęła się także przygotowaniem infografiki dotyczącej języka migowego, która mogłaby być wykorzystana do promocji języka migowego.

Przyjęto uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu problemowego ds. dostępności służby zdrowia dla osób niesłyszących.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 22 maja br.

DZIEWIĄTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 27 lutego br. odbyło się IX posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.
Na posiedzeniu Rady mówiono m.in. różnice między PJM a SJM oraz stopień przydatności tych sposobów porozumiewania się dla osób niesłyszących. Rada zapoznała się z przygotowanymi na ten temat prezentacjami.
Ponadto podjęto uchwałę o przyjęciu raportu z dotychczasowych prac Rady.
Rada dyskutowała również o sposobach zwiększenia liczby tłumaczy języka migowego w Polsce. Prace w tym zakresie będą kontynuowane na kolejnych posiedzeniach.

Kolejne posiedzenie, zaplanowano na 31 marca br. Na posiedzeniu planowane jest m.in. omówienie prac zespołu problemowego ds. certyfikacji tłumaczy i wykładowców PJM, SJM i SKOGN. Rada planuje również omówienie kwestii dostępności dla osób niesłyszących służby zdrowia.

 POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 11 lutego odbyło się posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego. Przedmiotem posiedzenia była prezentacja sposobów komunikowania się oraz potrzeb osób głuchoniewidomych. Ponadto Członkowie Rady dyskutowali nad formą i sposobem przedstawienia raportu z dotychczasowych prac Rady, w podziale na bloki tematyczne będące przedmiotem prac zespołów problemowych Rady.
Raport będzie opublikowany w terminie późniejszym.
Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na dzień 27 lutego br.

CZWARTE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 6 czerwca 2013 roku odbyło się czwarte posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego. Podczas obrad kontynuowano omawianie problematyki nauczania i roli języka migowego w edukacji dzieci niesłyszących. Poruszono także temat dofinansowania usług tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących podczas nauki na studiach wyższych. Podjęto uchwałę dotycząca opinii w sprawie konieczności zapewnienia takich usług. Temat ten będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach Rady.

Rada powołała zespół, który rozpocznie prace nad przygotowaniem propozycji rozwiązań dotyczących państwowej certyfikacji tłumaczy języka migowego.

Kolejne posiedzenie zaplanowano na 17 września 2013 r.

 Uchwała nr 2/2013 PDF 162 kb

 TRZECIE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 19 marca 2013 roku odbyło się trzecie posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego. Podczas obrad omówiono problematykę nauczania i roli języka migowego w edukacji dzieci niesłyszących. Ponadto wyjaśniono wątpliwości dotyczące konieczności zapewniania przez jednostki pomocy społecznej świadczenia usług tłumacza języka migowego osobom niesłyszącym, które zgłoszą chęć skorzystania z takiego świadczenia w w/w jednostce.

Podjęto także dyskusję dotyczącą regulaminu wewnętrznego Rady.

Kolejne posiedzenie, na którym zostaną między innymi podsumowane tematy poruszone na trzecim posiedzeniu, zaplanowano na 4 czerwca 2013 roku.

DRUGIE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 30 stycznia 2013 roku odbyło się drugie posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.

Posiedzenie odbyło się wg porządku obrad:

 • przyjęcie protokołu z I posiedzenia Polskiej Rady Języka Migowego,
 • wybór Przewodniczącego Rady,
 • dyskusja nad planem działań Rady.

W wyniku głosowania członkowie Rady jednogłośnie wybrali na Przewodniczącego Polskiej Rady Języka Migowego Pana prof. Bogdana Szczepankowskiego.

Wstępnie ustalono, iż głównymi obszarami pracy Rady, oraz tematami, jakimi Rada powinna się zająć, będą:

 • funkcjonowanie w praktyce zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., Nr 209, poz. 1243 ze zm.),
 • język migowy w edukacji dzieci niesłyszących – problemy i potrzeby,
 • przegląd obowiązujących przepisów, dotyczących m.in. biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, a także przepisach dotyczących edukacji osób niesłyszących,
 • działania mające na celu standaryzację kryteriów, jakie powinni spełniać tłumacze języka migowego i wykładowcy tego języka
 • opracowanie i wdrożenie zasad weryfikacji tłumaczy PJM, SJM i SKOGN oraz wykładowców i lektorów
 • popularyzacja problematyki języka migowego.

Jednocześnie Przewodniczący Polskiej Rady Języka Migowego zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób o zgłaszanie propozycji tematów, jakimi powinna zająć się Polska Rada Języka Migowego w obecnej kadencji. Propozycje można przesyłać na adres mailowy: Katarzyna.duszczyk@mpips.gov.pl

Kolejne posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego planowane jest na 19 marca 2013 r.

PIERWSZE POSIEDZENIE POLSKIEJ RADY JĘZYKA MIGOWEGO

W dniu 18 grudnia 2012 r.. odbyło się pierwsze posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego.
Dwóch powołanych z dniem 29 listopada 2012 r. członków zgłosiło rezygnacje z udziału w Radzie.
Równocześnie Rada podjęła uchwałę o nie powoływaniu Przewodniczącego Rady, do czasu uzupełnienia jej składu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych zostało umieszczone ogłoszenie o możliwości zgłaszania przez zainteresowane środowiska, organizacje i stowarzyszenia kandydatów na członków Rady.

Kolejne posiedzenie Polskiej Rady Języka Migowego planowane jest na koniec stycznia 2013 roku.

Skład Polskiej Rady Języka Migowego w latach 2012-2016

Rada powołana została 29 listopada 2012 roku przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W jej skład weszli przedstawiciele środowisk, organizacji, stowarzyszeń:

 • Prof. Bogdan Szczepankowski
 • Pan Piotr Wojda
 • Pani Elżbieta Gurska
 • Pani Eunika Lech
 • Pani Joanna Łacheta
 • Ks. Grzegorz Sokalski
 • Pan Paweł Rutkowski
 • Pan dr Piotr Tomaszewski
 • Tomasz Żuk-Chrzanowski

oraz przedstawiciele instytucji i organów:

 • Pan Marcin Błach
 • Pani Anna Wotlińska
 • Pani Elżbieta Neroj
 • Pani Ewa Grzenia
 • Pan Bolesław Cieślik
 • Pan Mariusz Przybyszewski
 • Pani Ewa Murawska – Najmiec.

Zgodnie z postanowieniami art. 20 ustawy o języku migowym (...), w skład rady wchodzi również Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-28 13:07przez:
Opublikowano:2015-04-28 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:47przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:35839

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 10:47:42]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki