Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Biuro

Biuro

PODSTAWA PRAWNA FUNKCJONOWANIA BIURA

Podstawą prawną funkcjonowania Biura Pełnomocnika jest art. 34 pkt. 10 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych:
"Pełnomocnik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Pełnomocnika, które stanowi wyodrębnioną komórkę organizacyjną w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. "

Biuro Pełnomocnika jest komórką organizacyjną Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W ramach regulaminu ministerstwa Biuro Pełnomocnika posiada własny regulamin organizacyjny. Merytorycznie Biuro Pełnomocnika podlega wyłącznie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

NASZ ZESPÓŁ

W chwili obecnej Biuro zatrudnia ponad 50 pracowników, z czego ponad 14 % to osoby niepełnosprawne.

Na czele Biura stoi dyrektor, który wykonuje swoje zadania przy pomocy dwóch zastępców.

Dyrektor Biura: Agnieszka Ginel

Zastępca Dyrektora Biura: Marta Marciniak

Zastępca Dyrektora Biura: Małgorzata Wójcik

Biuro Pełnomocnika składa się z 7 wydziałów oraz 2 wydzielonych samodzielnych stanowisk pracy.

Wydział do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Pomocy Publicznej

 • inicjowanie, opiniowanie i współpraca merytoryczna w opracowywaniu nowych, lub dokonywaniu zmian obowiązujących aktów normatywnych, w tym programów pomocowych dotyczących rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów stanowisk Ministra w sprawach dotyczących rehabilitacji zawodowej i wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów programów i innych dokumentów wynikających z krajowych strategii oraz przygotowywanie sprawozdań z przyjętych programów w części dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie informacji dotyczących wpływu obowiązujących i proponowanych rozwiązań prawnych na sytuację osób niepełnosprawnych na rynku pracy i w zatrudnieniu oraz podejmowanie działań zmierzających do ich ewentualnej zmiany;
 • przygotowywanie oraz prowadzenie konferencji i szkoleń upowszechniających wiedzę i dobre praktyki z zakresu rehabilitacji zawodowej, pomocy publicznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych;
 • zarządzanie i realizacja projektów pozakonkursowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydział do Spraw Rehabilitacji Społecznej i Współpracy z Samorządami

 • prowadzenie centralnej bazy danych ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestru wojewody oraz wydawanie krajowego informatora o ośrodkach i organizatorach turnusów;
 • koordynowanie i nadzorowanie realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących rehabilitacji społecznej w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz praw osób niepełnosprawnych;
 • udzielanie wyjaśnień w sprawach wynikających z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna Zespołu do spraw Opracowania Rozwiązań w zakresie Poprawy Sytuacji Osób Niepełnosprawnych i Członków ich Rodzin;
 • opracowywanie projektów corocznej informacji o działaniach podejmowanych w celu urzeczywistnienia praw osób niepełnosprawnych, o których mowa w uchwale Sejmu RP z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych;
 • prowadzenie rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego.

Wydział Postępowań Administracyjnych

 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed Ministrem i przygotowywanie projektów decyzji oraz postanowień Ministra, w szczególności w sprawach:
  • wpłat na PFRON,
  • statusu zakładu pracy chronionej oraz zakładu aktywności zawodowej,
  • dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,
  • refundacji składek na ubezpieczenia społeczne,
  • zaświadczeń o udzieleniu pomocy de minimis,
  • rekompensaty gminom dochodów utraconych na skutek zastosowania ustawowych zwolnień,
  • zwrotu środków przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu.

Wydział do Spraw Nadzoru nad Orzekaniem o Niepełnosprawności

 • prowadzenie kontroli wojewódzkich i powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w zakresie zgodności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur w postępowaniu orzeczniczym;
 • prowadzenie szkoleń dla członków wojewódzkich zespołów orzekających (lekarzy, psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, doradców zawodowych, przewodniczących i sekretarzy zespołów;
 • przygotowywanie projektów aktów prawnych dotyczących orzecznictwa o niepełnosprawności;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed Ministrem w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • udzielenie wyjaśnień zespołom orzekającym w zakresie obowiązujących przepisów i procedur oraz prawidłowości postępowania składów orzekających;
 • opracowywanie materiałów pomocniczych dla specjalistów orzekających o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz dla przewodniczących i sekretarzy zespołów orzekających;
 • udzielanie wyjaśnień w zakresie prawnego statusu niepełnosprawności w świetle ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem kart parkingowych przez przewodniczących powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym monitorowanie ilości blankietów kart parkingowych oraz zlecanie ich druku właściwym podmiotom;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz należących do właściwości Ministra spraw związanych z produkcją blankietów tych legitymacji ich personalizacją i dystrybucją;
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych nad Elektronicznym Krajowym Systemem Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności.

Wydział Analiz i Współpracy Międzynarodowej

 • inicjowanie badań oraz prac analitycznych w obszarze problematyki niepełnosprawności oraz podejmowanie działań na rzecz zapewnienia danych dotyczących osób niepełnosprawnych zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • monitorowanie sytuacji społeczno – demograficznej osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich sytuacji na rynku pracy;
 • koordynacja działań związanych z wdrażaniem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 oraz monitoring i ewaluacja realizacji działań zapisanych w strategii;
 • inicjowanie działań legislacyjnych, programowych i projektowych związanych z wdrażaniem Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 i Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych oraz współpraca w zakresie ich wdrażania z innymi ministerstwami i urzędami centralnymi, PFRON, organizacjami pozarządowymi reprezentującymi środowisko osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych, programów i strategii w zakresie dotyczącym wdrażania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • współpraca z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w zakresie przygotowywania informacji, opinii i stanowisk dotyczących Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych i jej wdrażania;
 • prowadzenie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad sprawozdaniem statystycznym dotyczącym bezrobocia rejestrowanego osób niepełnosprawnych MRiPS-07 oraz sprawozdaniem dotyczącym stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (INF-ZPCH-ZAZ);
 • przygotowywanie informacji zawierających wnioski z badań i analiz w zakresie wspierania zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 • prowadzenie spraw wynikających z merytorycznej działalności Biura w zakresie współpracy zagranicznej i integracji europejskiej;
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez organy Unii Europejskiej, Radę Europy i Organizację Narodów Zjednoczonych;
 • obsługa organizacyjno-administracyjna Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • udział w Europejskiej Platformie ds. Niepełnosprawności Komisji Europejskiej (EU Disability Platform),
 • gromadzenie i upowszechnianie informacji o działaniach prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje międzynarodowe, w szczególności przez organy Unii Europejskiej, Radę Europy i Organizację Narodów Zjednoczonych.

Wydział do Spraw Komunikacji Społecznej i Promocji

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w sprawach dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie narad, seminariów i konferencji dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych;
 • obsługa organizacyjno-techniczna Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Biura w zakresie opracowywania i prezentowania informacji o działalności Biura;
 • opracowywanie i redagowanie oraz obsługa serwisu internetowego www.niepelnosprawni.gov.pl;
 • upowszechnianie informacji dotyczących Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje, wystąpienia i zapytania poselskie, wystąpienia i oświadczenia senatorów oraz wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych w zakresie właściwości Wydziału;
 • udzielanie odpowiedzi na listy obywateli;
 • prowadzenie postępowań w sprawach wynikających ze skarg obywateli;
 • podejmowanie interwencji w sprawach zgłaszanych przez obywateli;
 • udzielanie wyjaśnień i porad obywatelom zgłaszającym się do Biura osobiście lub telefonicznie;
 • obsługa organizacyjno-techniczna Polskiej Rady Języka Migowego;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, innymi resortami, PFRON, Państwową Inspekcją Pracy, administracją terenową – w sprawach wynikających z zakresu zadań;
 • promocja Funduszu Solidarnościowego oraz upowszechnianie informacji dotyczących jego działalności.

Wydział do Spraw Obsługi Funduszu Solidarnościowego

 • kształtowanie zasad zarządzania Funduszem Solidarnościowym (zwanym dalej ,,FS”);
 • opracowanie rocznego planu działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych we współpracy z komórkami organizacyjnymi BON oraz departamentami Ministerstwa;
 • opracowywanie założeń do planu finansowego FS oraz we współpracy z Departamentem Budżetu projektu planu finansowego FS i wniosków w sprawie jego zmiany w trakcie roku budżetowego, a także sprawozdań z realizacji tego planu;
 • opracowywanie projektów programów resortowych oraz zadań finansowanych ze środków FS, we współpracy z komórkami organizacyjnymi BON, departamentami Ministerstwa, ministerstwami, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi instytucjami;
 • udział w opiniowaniu programów rządowych finansowanych ze środków FS;
 • realizowanie oraz monitorowanie resortowych i rządowych programów z zakresu wsparcia zawodowego, społecznego, zdrowotnego i finansowego osób niepełnosprawnych;
 • przygotowanie oraz aktualizowanie dokumentów programowych (resortowych) oraz opiniowanie aktów prawnych dotyczących FS;
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem, zawieraniem oraz realizacją i rozliczaniem umów dotyczących programów i zadań finansowanych ze środków FS;
 • gospodarowanie środkami w zakresie właściwości dysponenta FS, w tym ustalanie limitów wydatków na poszczególne programy i zadania ujęte w planie finansowym FS we współpracy z Departamentem Budżetu;
 • przygotowanie harmonogramu, opracowanie założeń i regulaminu naboru wniosków oraz konkursu dla naboru lub konkursu ofert, a także ogłaszanie konkursu i prowadzenie naboru wniosków i ofert;
 • obsługa ofert składanych przez uprawnione podmioty w trybie otwartego konkursu ofert, a także obsługa wniosków w trybie naboru wniosków;
 • obsługa i realizacja zadań z zakresu wsparcia społecznego, zawodowego lub finansowego osób niepełnosprawnych z pominięciem naboru wniosków lub otwartego konkursu ofert; tworzenie zespołu do weryfikacji wniosków lub listy rekomendowanych wniosków przekazanych przez wojewodę w trybie naboru wniosków, uczestnictwo w nim i jego obsługa, a także tworzenie i obsługa komisji konkursowej do weryfikacji ofert złożonych w trybie otwartego konkursu ofert, uczestnictwo w niej i obsługa;
 • udzielanie, monitorowanie i raportowanie poziomu udzielonej pomocy publicznej;
 • sporządzanie okresowych analiz z wykonania przychodów i wydatków FS we współpracy z Departamentem Budżetu oraz przygotowywania materiałów z zakresu prowadzonych spraw na potrzeby Kierownictwa Ministerstwa;
 • przygotowywanie rocznej informacji o zawartych umowach i wykorzystaniu środków przez właściwych ministrów, Narodowy Fundusz Zdrowia, samorządy terytorialne, wojewodów oraz inne podmioty, z którymi zawarto umowy;
 • weryfikacja sprawozdań przekazanych przez podmioty, które otrzymały środki FS na realizację programów/zadań;
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji programów/zadań w ramach FS;
 • przygotowanie informacji oraz wyjaśnień dla Najwyższej Izby Kontroli oraz innych organów kontrolnych w zakresie FS, w tym w zakresie finansowym we współpracy z Departamentem Budżetu;
 • współpraca z Departamentem Budżetu w zakresie rozliczeń FS;
 • przygotowywanie i aktualizowanie materiałów informacyjnych publikowanych na stronie internetowej Ministerstwa, dotyczących FS;
 • prowadzenie postępowań związanych z niewłaściwym wykonywaniem umów a także postępowań związanych z umarzaniem, odraczaniem terminów lub rozkładaniem na raty spłat należności FS, wydawaniem decyzji o zwrocie w związku z wykorzystaniem środków niezgodnie z przeznaczeniem albo pobraniem ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Legislacji

 • przygotowywanie projektów aktów normatywnych dotyczących problematyki niepełnosprawności i innych aktów normatywnych należących do zakresu działania Biura;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i innych dokumentów opracowanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa lub inne ministerstwa i urzędy centralne w zakresie dotyczącym problematyki osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów opracowanych przez organy Unii Europejskiej i inne organizacje międzynarodowe.

Samodzielne Stanowisko Radców Prawnych

 • obsługa prawna Biura.

 

 

        Informacja o działalności Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-19 14:39przez:
Opublikowano:2022-10-10 14:55przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2022-10-11 14:53przez: Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:127839

Rejestr zmian

 • [2022-10-11 14:53:53]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-11 14:50:10]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-11 10:10:08]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-11 09:18:58]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-11 08:25:49]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-10 14:58:10]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-10-10 12:53:37]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-07-13 13:22:27]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-04 09:41:37]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-04-05 09:08:53]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-02-03 11:49:22]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-17 12:54:52]Ewa Dąbrowska.
 • [2021-12-15 15:35:46]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-10 11:31:13]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-10 11:24:26]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-10 11:21:40]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-10 11:21:01]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-10 11:15:48]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-10 11:14:34]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2018-06-28 15:52:39]Małgorzata Wenekaktualizacja
 • [2018-01-23 09:11:34]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2018-01-23 08:54:55]Aktualizacja treści
 • [2017-11-22 13:16:52]Aktualizacja treści