Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Krajowa Rada Konsultacyjna

Krajowa Rada Konsultacyjna

Menu dla: Krajowa Rada Konsultacyjna

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych.

Członkowie Rady

Członkowie wybierani są przez Pełnomocnika na podstawie przesłanych zgłoszeń na 4-letnią kadencję. W Radzie zasiada:

 • przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym:
  • po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240),
  • po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ww. ustawy,
  • dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
  • propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
  • propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
  • opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów:
  • aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
  • rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  • rocznych informacji o działalności Rady,

2. Sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

Rada może również powoływać ekspertów i zapraszać do uczestnictwa w posiedzeniach przedstawicieli organów administracji publicznej i organizacji pozarządowych niereprezentowanych w Radzie, a także przedstawicieli wojewódzkich oraz powiatowych rad.

Rada może zlecać przeprowadzanie badań i opracowywanie ekspertyz związanych z realizacją swoich zadań, po uzyskaniu zgody Pełnomocnika.

Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący lub co najmniej 5 członków Rady raz na kwartał oraz w każdym czasie na wniosek Pełnomocnika.

Kontakt

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych:
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Telefon: 538-117-590
e-mail: sekretariat.bon@mrips.gov.pl

Podstawa prawna

Wojewódzkie społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych

Wojewódzkie społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo – doradczymi marszałków województw.

Do zakresu działania wojewódzkich rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów wojewódzkich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. 4opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez sejmik województwa pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład

Wojewódzkie rady składają się z 7 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie województwa organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Powołanie i odwołanie

Członków wojewódzkich rad powołuje i odwołuje marszałek województwa spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli wojewody i jednostek samorządu terytorialnego.

Członek rady może zostać odwołany:

 1. na swój wniosek,
 2. na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 3. na wniosek marszałka, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Organizacja pracy

Kadencja rad trwa 4 lata, Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

Powiatowe społeczne rady ds. osób niepełnosprawnych

Powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych są organami opiniodawczo – doradczymi starostów.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
  1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
  2. realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projekt i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Skład

Powiatowe rady składają się z 5 osób, powoływanych spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin).

Powołanie i odwołanie

Członków powiatowych rad powołuje i odwołuje starosta, spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Członek rady może zostać odwołany:

 1. na swój wniosek,
 2. na wniosek organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę,
 3. na wniosek starosty, po zasięgnięciu opinii organizacji lub organu, które zgłosiły jego kandydaturę.

Organizacja pracy

Kadencja rad trwa 4 lata. Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

Podstawa prawna

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-04-27 08:04przez:
Opublikowano:2015-03-19 15:32przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2024-02-20 15:31przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:46942

Rejestr zmian

 • [2024-02-20 15:31:48]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-02-13 14:57:36]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-15 15:25:28]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-15 14:49:15]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2018-10-03 10:50:17]Małgorzata Wenekaktualizacja danych kontaktowych
 • [2018-01-23 10:44:47]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki