Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

W dniu 25.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pod pozycją 218 została opublikowana Uchwała nr 27 Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021–2030 (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" pozycja 218).
Uchwała weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.
Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami spełnia wymogi strategii rozwoju w rozumieniu art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
Dokument uzyskał ocenę zgodności ze średniookresową strategią rozwoju kraju, wydaną przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej.
Dokument zakłada kompleksowe, horyzontalne, ponadsektorowe podejście polityki publicznej do wsparcia osób z niepełnosprawnościami, uwzględniające ich potrzeby w zakresie niezależnego życia i włączenia społecznego.
Zapisy dotyczące konkretnych działań w Strategii, w tym o charakterze legislacyjnym i programowym, zostały poprzedzone diagnozą stanu faktycznego sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce.

W Strategii wskazano 8 obszarów priorytetowych Strategii:

 1. Obszar priorytetowy 1: Niezależne życie
 2. Obszar priorytetowy 2: Dostępność
 3. Obszar priorytetowy 3: Edukacja
 4. Obszar priorytetowy 4: Praca
 5. Obszar priorytetowy 5: Warunki życia i ochrona socjalna
 6. Obszar priorytetowy 6: Zdrowie
 7. Obszar priorytetowy 7: Budowanie świadomości
 8. Obszar priorytetowy 8: Koordynacja

Celem głównym Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami jest włączenie osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami w życie społeczne i zawodowe, a tym samym zagwarantowanie im praw określonych w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.
Działania wskazane w ramach poszczególnych obszarów umożliwią osobom z niepełnosprawnościami niezależne życie i pełny udział we wszystkich jego sferach, zapewniając im funkcjonowanie w społeczeństwie na zasadzie równości z innymi osobami.

Działania zaplanowane do realizacji rozplanowane zostały w okresie 2021-2030.
Cele, oczekiwane rezultaty i wskaźniki monitorujące zostały określone dla każdego z obszarów priorytetowych.

Wskaźnikiem monitorującym realizację celu głównego Strategii jest współczynnik aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.
W 2018 r. wynosił on 28,3%, w 2019 r. - 28,8%, w 2020 r. osiągnął wartość 30%. Zgodnie z założeniami Strategii w 2025 r. przewidziano jego wzrost do poziomu 35% a w 2030 r. – do 45%.

Realizacja działań zaprojektowanych w ramach poszczególnych obszarów priorytetowych Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 pozwoli na ustanowienie ram całościowej polityki krajowej na rzecz osób niepełnosprawnych, zgodnej z postanowieniami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Realizacja celów i działań ujętych w Strategii będzie podlegała stałemu monitoringowi przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Będzie on prowadzony w dwojaki sposób. Pierwszym ze sposobów monitoringu jest roczna, pełna sprawozdawczość z przyjętych planów realizacji poszczególnych działań w ramach Strategii. Drugim - przeprowadzany co trzy lata - przegląd działań składających się na realizację poszczególnych celów, umożliwiający ich aktualizację jak również dodawanie nowych propozycji.
Monitoring będzie odbywał się także na poziomie poszczególnych ministerstw oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, odpowiedzialnych za realizację konkretnych działań ujętych w Strategii.
Proces monitorowania realizacji celów i działań ujętych w Strategii zakłada ścisłe konsultowanie i aktywne włączanie organizacji osób z niepełnosprawnościami, innych organizacji pozarządowych działających w obszarze niepełnosprawności oraz ekspertów z niepełnosprawnościami. Monitorowanie - z udziałem strony społecznej - będzie realizowane m.in. w ramach prac Zespołu do spraw wykonywania postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, Krajowej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Polskiej Rady Języka Migowego i Rady Dostępności.

- Opis poszczególnych obszarów priorytetowych

Opis działań w Strategii.docx

- Harmonogram wdrażania działań zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030

TABELA: Wykaz działań  wynikających ze Strategii.docx

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-12-13 10:15przez:
Opublikowano:2021-12-13 09:09przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2021-12-14 09:09przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:41907

Rejestr zmian

 • [2021-12-14 09:09:07]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-14 08:36:07]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:55:56]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:47:49]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:31:34]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:30:39]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:20:54]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:18:25]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:18:15]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2021-12-13 10:17:51]Ewa Dąbrowska.
 • [2021-12-13 10:17:22]Ewa Dąbrowska.
 • [2021-12-13 10:16:49]Ewa Dąbrowska.
 • [2021-12-13 10:16:29]Ewa Dąbrowska.
 • [2021-12-13 10:14:26]Ewa Dąbrowska.