Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...)

Rozporządzenia do ustawy o rehabilitacji (...)

Art. 4a ust. 2

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.2002.17.162) pdf 255,24 kb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.2009.226.1829) pdf 257 kb

Art. 6b1 ust. 12

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2007.250.1875) pdf 461 kb

Art. 6c ust. 9

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.2015.1110) pdf 2,01 kb

Zmieniające

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. 2017, poz. 1541) pdf 602 kb

Art. 6d ust. 6

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz.U.2007.228.1681) pdf 324 kb

Art. 10b ust. 7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U.2004.63.587) pdf 714 kb

Art. 10d ust. 8

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2007.230.1694) pdf 1,1 Mb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U.2014.1937) pdf 278 kb

Art. 12a ust. 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz.U.2015.102 - tekst jednolity) pdf 462 kb

Art. 20 ust. 4

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym (Dz.U.2003.100.927) pdf 43 kb

Art. 20b ust. 9

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz.U.2010.64.399) pdf 138 kb

Art. 21 ust. 2f

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2017, Poz. 2103)

Art. 21 ust. 7

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 września 1998 r. w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.124.820) pdf 92 kb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.2003.125.1162) pdf 52 kb

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów schorzeń uzasadniających obniżenie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz sposobu jego obniżania (Dz.U.1998.127.843) pdf 44 kb

art. 22 ust. 12

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie informacji dotyczących kwot obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ewidencji wystawionych informacji o kwocie obniżenia (Dz. U. 2016.928) pdf 410 kb

Art. 25d ust. 4

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 października 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 1758) pdf 593 kb

Art. 26 ust. 9

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1987) pdf 660 kb

Art. 26c ust. 6

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 951) pdf 1,03 Mb

Art. 26e ust. 8

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U.2015.93 - tekst jednolity) pdf 143  kb

Art. 29 ust. 4

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U.2012.850) pdf 173 kb

Art. 30 ust. 5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia wzorów informacji przedstawianych przez prowadzącego zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania (Dz.U.2011.44.232) pdf 109 kb

Art. 30 ust. 8

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (Dz.U.2008.30.180) pdf 103 kb

Art. 31 ust. 5

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.2004.161.1682) pdf 122 kb

Zmieniające

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.2009 .183.1428) pdf 117 kb

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.2006.64.451) pdf 120 kb

Art. 32 ust. 3

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2014.1975) pdf 158 kb

Art. 33 ust. 11

Obwieszczenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2015.1023) pdf 190 kb

Art. 34 ust. 9

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2013.29) pdf 121 kb

Art. 35 ust. 3

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie określenia zadań samorządu województwa, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.937) pdf 97,9 kb

Art. 35a ust. 4

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015.926) pdf 175,5 kb

Art. 36 ust. 4

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.2008.29.172) pdf 130 kb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz.U.2015.1778) pdf 112 kb

Art. 39 ust. 5

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkoleniowo-rehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością (Dz.U.2000.51.613) pdf 146 kb

Art. 41 ust. 5

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014.1970) pdf 132 kb

Art. 44 ust. 3

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2016, poz. 1783) pdf 122,5 kb

Art. 44c ust. 7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.2003.62.560)  pdf 134 kb

Art. 47 ust. 7

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznejz dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2003.166.1616) pdf 132 kb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2004.174.1811) pdf 122 kb

Art. 48 ust. 2

Obwieszczenie Prezesa rady Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2017, Poz. 538)

Art. 49 ust. 2

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U.2015, Poz. 101)

Zmieniające:

Rozporządznie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. 2017. Poz. 2091)

Art. 49d ust. 3

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 11 października 2005 r. w sprawie wzorów półrocznych informacji o pracodawcach zwolnionych z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zobowiązanych do tych wpłat oraz sposobu ich przekazywania (Dz.U.2005.214.1811) pdf 103 kb

Art. 50 ust. 8

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz.U.1998.45.276) pdf 115 kb

Zmieniające:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz odwoływania członków Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także szczegółowych zasad działania Rady Nadzorczej i szkolenia jej członków oraz wysokości ich wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Rady (Dz.U.2003.173.1677) pdf 126 kb

Art. 51 ust. 3f

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2004.63.586) pdf 153 kb

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-22 10:13przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez: Małgorzata Janicka
Zmodyfikowano:2018-01-23 09:13przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:101894

Rejestr zmian

  • [2018-01-23 09:13:04]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
  • [2017-11-15 11:20:39]AdministratorDodanie rozporządzenia
  • [2017-11-14 15:07:50]AdministratorDodanie rozporządzenia