Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Projekt „Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

 

Numer projektu: POWR.02.06.00-00-0065/19

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych

Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Termin realizacji projektu: 01.01.2021 r.  do: 30.11.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz  Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Wartość projektu to 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 21 879 140,76 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

 

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie różnych form wsparcia aktywizacji zawodowej, zarówno pomocy w poszukiwaniu i utrzymaniu zatrudnienia, jak i instrumentów pomagających osobom niepełnosprawnym w założeniu firmy.

Finalnym rezultatem prac w ramach projektu będzie przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej – zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób niepełnosprawnych. Podniesiona zostanie jakość i efektywność działań realizowanych przez publiczne i niepubliczne podmioty na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności nakierowanych na wspieranie zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 1. Analiza rozwiązań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 2. Opracowanie koncepcji modyfikacji systemu wsparcia.
 3. Konsultacje środowiskowe wypracowanych modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 4. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 5. Modyfikacja systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych po pilotażu - propozycje zmian prawnych.
 6. Konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych.
 7. Opracowanie ostatecznych rozwiązań prawnych.

Poniżej można znaleźć informację o projekcie tłumaczoną na polski język migowy (PJM).

Produkty Zadania 1
Analiza rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

1. Krajowe rozwiązania prawne odnoszące się do potrzeb zawodowych osób z niepełnosprawnościami.
     Raport zbiorczy. Polski Związek Głuchych.

           RAPORT KOŃCOWY PZG

            PZG_raport_ETR

    

2. Krajowe rozwiązania prawne dedykowane pracodawcom na zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
     Raport zbiorczy. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

           RAPORT KOŃCOWY POPON

            POPON_raport_ETR

    

3. Rozwiązania w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych w zakładaniu działalności gospodarczej.
     Raport zbiorczy. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość.

           RAPORT KOŃCOWY CPT

             CPT_raport_ETR   

   

Produkt Zadania 2
Raport podsumowujący realizację prac w ramach II kamienia milowego projektu

Raport podsumowujący realizację prac w ramach II kamienia milowego projektu pod nazwą „Propozycje modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.
Raport jest zbiorem zmodyfikowanych oraz nowych propozycji instrumentów w ramach systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy, jakie powstały na podstawie przeprowadzonych w  kamieniu pierwszym analiz. Raport zawiera propozycję:

 1. instrumentów wspierania pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności,
 2. instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową,
 3. instrumentów wspierania osób niepełnosprawnych w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej.

Raport  przygotowany został w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną. 

Raport podsumowujący II kamień_Włączenie wyłączonych_aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy

  Propozycje modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ETR

Informacja o platformie konsultacyjno-partycypacyjnej utworzonej w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy”

Pragniemy poinformować, iż dnia 2 sierpnia 2021 r. uruchomiona została Platforma konsultacyjno-partycypacyjna,  utworzona w ramach projektu ,,Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość, którego celem jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wspierania aktywności zawodowej tj. zatrudnienia i utrzymania się na rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, instrumentów pomagających osobom z niepełnosprawnościami w założeniu działalności gospodarczej oraz wypracowaniu i przetestowaniu nowych form wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

Platforma konsultacyjno-partycypacyjna umożliwia dwustronną komunikację pomiędzy interesariuszami a partnerami projektu, pozwala na aktywny udział  w procesie tworzenia instrumentów aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy więc osoby z niepełnosprawnościami i ich najbliższe otoczenie, ale również pracodawców, instytucje państwowe i organizacje działające na rzecz aktywności zawodowej, o włączenie się w pracę nad zmianami w obszarze instrumentów zwiększających aktywność zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Można to zrobić poprzez udział w konsultacjach, warsztatach, pozostawianiu swojej opinii na forum platformy lub poprzez wypełnienie ankiety. Platforma jest do Państwa dyspozycji przez cały okres trwania projektu.

Platforma jest dostępna pod adresem strony wlaczeniewylaczonych.pl

Serdecznie zapraszamy!

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Termin realizacji projektu 01 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Produkty Zadania 3
Raporty podsumowujące realizację prac w ramach III kamienia milowego projektu

Raporty podsumowujące realizację prac w ramach III kamienia milowego pod nazwą „Konsultacje środowiskowe wypracowanych modyfikacji systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych”.

    Raport z konsultacji rozwiązań

W ramach III kamienia milowego przeprowadzono konsultacje środowiskowe wypracowanych propozycji zmian prawnych z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy (w tym m.in.: osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, pracodawców, organizacji pozarządowych). Konsultacje miały pogłębiony charakter obejmujący wiele sposobów na pozyskanie opinii o propozycjach, ponadto, użyto dodatkowego profesjonalnego narzędzia do ankietowania dostosowanego do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami.

Produktami III kamienia milowego są:

- raporty z warsztatów partycypacyjnych/konsultacyjnych,

- raport zbiorczy zawierający wnioski zgłoszone w konsultacjach,

- przygotowanie raportu końcowego uwzględniającego decyzję Komitetu Sterującego.

Raporty  przygotowane zostały w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną. 

 1. Raporty z warsztatów partycypacyjno – konsultacyjnych Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość

  Raport CPT 1

   Raport CPT 2

   CPT Raport ETR

 1. Raporty z warsztatów partycypacyjno – konsultacyjnych Polskiego Związku Głuchych.

 Raport PZG 1

  Raport PZG 2

  PZG Raport ETR

 

 1. Raporty z warsztatów partycypacyjno – konsultacyjnych Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Raport POPON 1

  Raport POPON 2

  POPON Raport ETR

 1. Raport zbiorczy zawierający wnioski zgłoszone w konsultacjach.

   Raport zbiorczy

   Raport zbiorczy ETR

5. Raport końcowy uwzględniający decyzję Komitetu Sterującego

   Raport po Komitecie Sterującym

Produkty Zadania 4
Raporty podsumowujące realizację prac w ramach IV kamienia milowego projektu

W ramach IV kamienia milowego przeprowadzono pilotaż (testowanie) wypracowanych propozycji zmian prawnych.

Produktami IV kamienia milowego są:

- raporty z pilotażu 12 instrumentów,

Raporty  przygotowane zostały w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną. 

 1. Raporty z pilotażu przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość:
 • Biznes bez barier – Asystent działalności gospodarczej

                CPT_Biznes bez barier

                CPT_Asystent_ETR_2023

           

 • Dostępna i elastyczna dotacja

               CPT_Dostepna i elastyczna dotacja

                CPT_Dostepna_i_elastyczna_dotacja_ETR_2023

            

 • Inkubator przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnościami

                 CPT_Inkubator przedsiebiorczosci

                  CPT_Inkubator_ETR_2023

             

 • Nowa droga zawodowa – specjalistyczne doradztwo zawodowe dla Osób z Niepełnosprawnościami

                  CPT_Nowa droga zawodowa

                  CPT_Nowa_droga_ETR_2023

              

          2. Raporty z pilotażu przeprowadzonego przez Polski Związek Głuchych:

 • Bon na start

                 PZG_Bon na Start

                 PZG_Bon_na_start_ETR_2023

             

 • Centrum Komunikacji

                PZG_ Centrum Komunikacji

                PZG_Centrum_komunikacji_ETR_2023

            

 • Kompensacja i dostęp

              PZG_Kompensacja i Dostep

               PZG_Kompensacja_i_dostęp_ETR_2023

           

 • Moje dostępne miejsce pracy

               PZG_Moje dostepne miejsce pracy

                PZG_Moje_dostepne_miejsce_pracy_ETR_2023

            

        3. Raporty z pilotażu przeprowadzonego przez Polską organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych:

 • Bonus za włączenie - wsparcie w nowej roli na rynku pracy

              POPON_Bonus za wlaczenie

               POPON_Bonus_za_włączenie_ETR_2023

           

 • Gwarancja zatrudnienia - wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia

              POPON_Gwarancja Zatrudnienia

               POPON_Gwarancja_ETR_2023

           

 • Nowe miejsce pracy - wsparcie w podjęciu zatrudnienia

               POPON_Nowe miejsca pracy

               POPON_Nowe_miejsce_pracy_ETR_2023

           

 • Dostęp do wiedzy – doradztwo dla pracodawców

             POPON_Dostep do wiedzy

             POPON_Dostęp_do_wiedzy_ETR_2023

         

Produkt Zadania 5
BROSZURA Opis testowanych instrumentów w programie „Włączenie Wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy„

W ramach V kamienia milowego dokonano, w oparciu o wyniki pilotażu oraz rekomendacje, modyfikacji pierwotnej propozycji funkcjonujących instrumentów i proponowanych nowych instrumentów oraz proponowanego mechanizmu wsparcia.

Produktem zadania jest broszura informacyjna dotycząca przygotowanych propozycji zmian prawnych uwzględniających efekty pilotażu.

Broszura została przygotowana w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną.

       Broszura 11.09.2023

     Opis_rozwiązań_ETR_2023

Produkty Zadania 6
Raport z konsultacji społecznych dotyczących wdrożenia instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

W ramach VI kamienia milowego (Konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych) przeprowadzano konsultacje środowiskowe wypracowanych zmian prawnych z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy.

Konsultacje miały pogłębiony charakter obejmujący wiele sposobów na pozyskanie opinii o propozycjach, z zapewnieniem aktywnego poszukiwania uczestników ze wszystkich zainteresowanych środowisk oraz w sposób gwarantujący możliwość uczestnictwa (warsztaty partycypacyjno-konsultacyjne, konsultacje za pośrednictwem internetowej platformy konsultacyjnej).

Produktem VI kamienia milowego jest raport podsumowujący konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Raport został opracowany przez Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość na podstawie raportów cząstkowych z konsultacji partnerów: Polskiego Związku Głuchych, Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość, Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Raport przygotowano w formie dostępnej dla osób z niepełnosprawnością wzroku, słuchu i intelektualną.

      Raport - Konsultacje Włączenie wyłączonych

     Raport_Konsultacje_po_pilotażu_ETR_2023

 

 

PLIKI DO POBRANIA

 

 

Harmonogram wsparcia w projekcie

Harmonogram wsparcia w projekcie na dzień 30 lipca 2021r

Harmonogram wsparcia w projekcie na dzień 18 maja 2022 r

 

Przedłużenie naboru wniosków

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-13 13:26przez:
Opublikowano:2022-05-26 16:11przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2024-03-14 16:09przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:9297

Rejestr zmian

 • [2024-03-14 16:09:53]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-03-14 16:00:31]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-03-14 15:59:57]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-03-14 15:58:41]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-03-14 15:58:02]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-03-14 15:50:19]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 15:11:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 14:12:11]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:29:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:28:30]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:27:54]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:27:12]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:26:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:25:48]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:25:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:23:20]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:12:55]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:12:08]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:11:38]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:01:13]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:00:35]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 13:00:00]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:48:01]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:48:01]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:46:34]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:43:46]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:43:10]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:35:49]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:31:05]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:28:37]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:27:02]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:24:43]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:24:13]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:23:41]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 12:12:18]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 11:26:00]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 11:25:22]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 11:24:39]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 11:04:32]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 11:03:09]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 11:00:11]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 10:43:06]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 10:38:49]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 10:09:42]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 09:14:52]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 09:06:47]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 08:52:39]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-29 08:52:06]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-27 15:22:45]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-27 15:18:49]Ewa Dąbrowska.
 • [2024-02-27 14:56:06]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-03 07:35:28]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2024-01-03 07:34:40]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-12-29 17:31:24]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-12-29 17:29:56]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 17:28:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 17:26:38]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 17:25:59]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 17:23:55]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 17:21:20]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 17:08:37]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 16:53:31]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 16:48:33]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 16:36:15]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 16:32:19]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 16:23:10]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 11:17:48]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-12-29 11:09:36]Ewa Dąbrowska.
 • [2023-09-01 16:00:40]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-11-08 10:16:01]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-05-26 13:46:43]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-26 13:37:09]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-19 11:19:35]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-18 15:45:42]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-18 15:42:41]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-18 14:34:17]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-05-18 14:31:45]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-03-23 11:53:49]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 15:03:54]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:51:40]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:49:12]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:47:25]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:33:55]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:28:58]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:21:02]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-01-04 14:05:57]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.