Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Ogłoszenie o planie wsparcia na 2020 rok

Ogłoszenie o planie wsparcia na 2020 rok

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 11  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192, z 2019 r. poz. 1622, 1696.) ogłasza roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych na 2020 rok.

Planuje się realizację następujących programów:

 

         I.          Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn.:

 

1)     Opieka wytchnieniowa – program, którego celem jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki.

 

2)     Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – program, którego głównym celem jest zapewnienie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

3)     Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – program, którego głównym celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

 

4)     Centra opiekuńczo-mieszkalne – program, którego głównym celem jest  uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia możliwości zamieszkiwania w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

 

       II.          rządowych pozostałych resortów:

 

1)     Ministerstwa Zdrowia:

a)     program pn. „Specjalne świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych na lata 2019-2020”;

b)     program/zadanie dot. zwiększenia dostępności do wideotłumaczy polskiego języka migowego w podmiotach systemu ochrony zdrowia. Zadanie to wpisuje się w założenia ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, a jego beneficjentami będą osoby niesłyszące lub słabo słyszące doświadczające z tego powodu niepełnosprawności;

c)      zadanie obejmujące transport dla osób korzystających z dziennych domów pomocy medycznej.

 

2)     Ministerstwa Infrastruktury – programy/zadania dotyczące Polskich Kolei Państwowych, w tym usuwanie barier w obiektach dworcowych, które nie podlegają modernizacji w ramach Programu Inwestycji Dworcowych oraz zadanie, którego celem będzie zapewnienie pracowników z profesjonalnym podejściem do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

3)     Ministerstwa Sportu – program, którego celem będzie wsparcie projektów zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w zakresie promocji sportu osób niepełnosprawnych.

 

4)     Ministerstwa Cyfryzacji: zadanie pn. „Niepełnosprawni programiści na rynku pracy”. Zadanie będzie polegało na dostarczeniu osobom z niepełnosprawnościami profesjonalnych szkoleń z zakresu programowania. Zakres szkoleń zostanie dopasowany do potrzeb rynkowych, aby po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji osoby te mogły podjąć zatrudnienie, w tym w formie pracy zdalnej.

 

Warunkiem realizacji każdego z wyżej wskazanych programów/zadań będzie tryb naboru wniosków lub tryb otwartego konkursu ofert. Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 ww. ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych tryb naboru wniosku oraz tryb otwartego konkursu ofert dokonywany jest przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, właściwego ministra lub Narodowy Fundusz Zdrowia. Natomiast tryb naboru wniosków, w odniesieniu do jednostek samorządu terytorialnego, dokonywany jest przez wojewodów, którzy sporządzają i przekazują listy rekomendowanych wniosków ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego lub właściwemu ministrowi.

 

Ponadto w 2020 r. środki Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną także na:

1)     wsparcie udzielane w ramach Funduszu Dostępności, o którym mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 r. poz. 1696) oraz

2)     finansowanie świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. oświadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. 2019 r. poz. 1622).

 

W 2020 roku planowane koszty realizacji ww. programów/zadań w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyniosą ok. 5 mld zł.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2019-11-29 13:09przez:
Opublikowano:2019-11-29 00:00przez: Ewa Dąbrowska
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:16792

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.