Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Projekty dofinansowane z budżetu państwa

Projekty dofinansowane z budżetu państwa

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie 6 163 822,35 zł
Całkowita wartość projektu 39 210 065,84 zł

Termin realizacji projektu: 1.10.2020 r. – 31.12.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

Wartość projektu to 39 210 065,84 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 33 046 243,49 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji istniejących i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań ustawowych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych (z uwzględnieniem warsztatów terapii zajęciowej), kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących
i wypracowania nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, które zostaną następnie poddane pilotażowi w celu oceny zasadności ich wdrożenia i wypracowania ich optymalnego kształtu. Finalnie zostaną opracowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i nowe instrumenty w tym zakresie w formie projektów aktów prawnych lub w zakresie standardu usług asystenckich w formie projektu dokumentu.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej w oparciu o wyniki pilotażu,
5. Opracowanie ostatecznej propozycji nowych instrumentów i modyfikacji istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej oraz ich upowszechnienie.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniespoleczne.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Włączenie wyłączonych – aktywne instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Dofinansowanie 4 080 921,85 zł
Całkowita wartość projektu 25 960 062,61 zł

Termin realizacji projektu: 1.01.2021 r. – 31.08.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polski Związek Głuchych, Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych i Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość.

Wartość projektu to 25 960 062,61 PLN, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 21 879 140,76 PLN, co stanowi 84,28% wartości projektu.

Projekt polega na przygotowaniu kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu rehabilitacji zawodowej nowych lub zmodyfikowanych instrumentów wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Celem tych instrumentów jest zapewnienie możliwie samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie oraz środowisku pracy. W ramach projektu wypracowane zostaną rozwiązania wspierające pracodawców w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika i utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności, a także wspierające osoby niepełnosprawne w zakresie pozyskania przez nie zatrudnienia, w tym przechodzenia pomiędzy rehabilitacją społeczną a zawodową oraz w zakresie podejmowania przez nie działalności gospodarczej. Realizowane działania umożliwią stworzenie spójnego systemu rehabilitacji zawodowej, uwzględniającego konieczność kompleksowej pomocy osobom niepełnosprawnym w przejściu ze stanu bierności zawodowej do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy. Rezultatem projektu będzie także wypracowanie mechanizmów wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, gwarantujących im nie tylko wejście na rynek pracy, ale również stabilne na nim pozostanie.

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem warsztatów terapii zajęciowej). Analiza sporządzona zostanie z uwzględnieniem perspektywy wszystkich uczestników rynku pracy, a punktem wyjścia jest dla niej diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych. Kolejnym etapem jest przygotowanie propozycji modyfikacji istniejących i wypracowanie nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Przedstawione rozwiązania zostaną poddane konsultacjom środowiskowym z udziałem wszystkich interesariuszy. W oparciu o wnioski z konsultacji opracowany zostanie katalog instrumentów,  które następnie zostaną poddane pilotażowi aby ocenić zasadności ich wdrożenia i wypracować ich optymalny kształt. Finalnie, przygotowane modyfikacje istniejących instrumentów wsparcia osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej i nowe instrumenty w tym zakresie zostaną przedstawione w formie projektów aktów prawnych.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

 1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z analizą rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 2. Modyfikacja istniejących i propozycja nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
 3. Pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów,
 4. Modyfikacja pierwotnej propozycji w zakresie zmiany funkcjonujących i nowych instrumentów systemu rehabilitacji zawodowej w oparciu o wyniki pilotażu,
 5. Opracowanie propozycji zmian prawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, które obejmą wprowadzenie nowych instrumentów wsparcia i modyfikacje istniejących, a następnie przeprowadzenie konsultacji proponowanych zmian,
 6. Przygotowanie ostatecznej propozycji zmian prawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa http://wlaczeniewylaczonych.pl, na której publikowane są aktualne informacje nt. działań projektowych.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020
Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą
Dofinansowanie 1 571 999,79 zł
Całkowita wartość projektu 9 999 998,65 zł

Termin realizacji projektu: 01.07.2021 r. do: 31.12.2023 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz Polskie Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Warszawski, Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Fundacją Naukową Instytut Badań Strukturalnych.

Projekt polega na przygotowaniu projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z OSR i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) zobowiązuje Państwa-strony tego dokumentu do podjęcia wszelkich działań na rzecz urzeczywistniania postanowień i monitorowania ich realizacji, a także upowszechniania jej zapisów w świadomości obywateli, w tym obywateli z niepełnosprawnościami. Ratyfikacja Konwencji ONZ nałożyła, więc na Polskę stały obowiązek usuwania barier, które napotykają osoby z niepełnosprawnościami w realizacji swoich praw. Realizacja niektórych z nich wymaga podjęcia działań legislacyjnych czy też edukacyjnych. Opracowanie, a następnie przyjęcie ustawy o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami będzie służyło zapewnieniu pełniejszej możliwości realizacji prawa do godnego i niezależnego życia przez każdą osobę z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych i wzmocnienia dotychczasowych mechanizmów wdrażania Konwencji. Realizacja działań z zakresu komunikacji społecznej jest zgodna z dokumentami projektowymi i jest implementacją zapisów KPON podnoszących świadomość społeczną oraz rozwijających wrażliwość na prawa osób z niepełnosprawnościami, popieranie pozytywnego postrzegania i zachęcanie wszystkich środków masowego przekazu do przedstawiania wizerunku osób z niepełnosprawnościami, zapewnią szeroki dostęp do informacji o wypracowanych rozwiązaniach w ramach projektu oraz dostępności prezentowanych materiałów, uwzględniając różne formy niepełnosprawności i związane z nimi trudności dostępu do informacji. Ważkość procesów wpływających na dostępność komunikacyjno-informacyjną jest wyrażona również w Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030 a także programie Dostępność+.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące zadania:

 1. Analiza faktyczna sytuacji osób z niepełnosprawnościami.
 2. Przygotowanie projektu nowej ustawy wdrażającej Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Polsce pn. Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami, wraz z oceną Skutków regulacji i uzasadnieniem proponowanych rozwiązań.
 3. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wypracowanego projektu ustawy wraz z Oceną Skutków Regulacji (OSR) i innych zmian legislacyjnych.
 4. Analiza uwag z konsultacji i dokonanie, w oparciu o wyniki konsultacji społecznych, ewentualnych modyfikacji pierwotnych projektów dokumentów.

W ramach realizacji projektu powstała strona internetowa https://wyrownywanieszans.mrips.gov.pl/, na której publikowane są aktualne informacje na temat działań projektowych.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-06-10 08:48przez:
Opublikowano:2022-10-10 14:25przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2024-02-06 14:25przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:17120

Rejestr zmian

 • [2024-02-06 14:25:14]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2023-03-02 12:55:55]Paulina Sakowskaaktualizacja informacji
 • [2022-10-10 12:36:32]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-23 09:16:03]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-14 15:54:12]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-13 16:03:51]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-13 10:15:09]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-13 10:14:47]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-10 11:35:50]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-10 11:14:21]Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
 • [2022-06-10 10:36:31]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-06-10 10:31:39]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-06-10 10:25:42]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-06-10 10:23:26]Ewa Dąbrowska.
 • [2022-06-10 08:47:54]Ewa Dąbrowska.