Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Karta parkingowa

Karta parkingowa

Zasady wydawania kart parkingowych

I. Informacje ogólne

Przedłużenie ważności kart parkingowych: Stosownie do art. 15h ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych
z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany
w ustawie karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych z dnia 10 czerwca br. (Dz. U. z 2021 r., poz.1123)

Złożenie wniosku w trakcie trwania stanu epidemii: Zgodnie z § 18a ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1438) do upływu 90. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2, wniosek o wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej lub osobie upoważnionej do reprezentowania placówki może zostać złożony z wyłączeniem obowiązku jej osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320). Natomiast ust. 5 stanowi, że do wniosku, o którym mowa w ust. 1, złożonego z wyłączeniem obowiązku osobistego stawiennictwa, w tym w szczególności za pośrednictwem operatora pocztowego, załącza się odpowiednio kopię oryginału prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573), albo kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu placówki.

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej w czasie trwania stanu epidemii

Doręczenie karty parkingowej w trakcie trwania stanu epidemii: Za zgodą osoby niepełnosprawnej lub osoby upoważnionej do reprezentowania placówki, która złożyła wniosek o wydanie karty parkingowej, z wyłączeniem obowiązkowego osobistego stawiennictwa, karta parkingowa może zostać doręczona osobie niepełnosprawnej lub placówce za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Zwrot karty parkingowej w trakcie trwania stanu epidemii: W przypadku uzyskania nowej karty parkingowej w trakcie trwania stanu epidemii, karta parkingowa, która utraciła ważność, może zostać zwrócona przez osobę niepełnosprawną lub osobę upoważnioną do reprezentowania placówki do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał kartę, po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wywołanego wirusem SARS-CoV-2.

II. Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Z dniem 1 lipca 2014 r. zmianie uległy przesłanki materialno-prawne uprawniające osoby niepełnosprawne do ubiegania się o wydanie karty parkingowej.

Na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.) kartę parkingową wydaje się:

 • osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
 • osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, kartę parkingową ww. osobom wydaje, za opłatą przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

 • orzeczenia o niepełnosprawności,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573).

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-0 (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna), 07-S (choroby układu oddechowego oraz krążenia) w przypadku stwierdzenia wystąpienia znacznego ograniczenia możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym pojęcie znacznych ograniczeń możliwości samodzielnego poruszania się wskazuje osobę, która ma trudności w zakresie sprawności ruchowej, przy czym należy pamiętać, iż ruch jest efektem sprawnego współdziałania wielu układów, nie tylko narządu ruchu, ale sprawnego współdziałania innych układów, narządów i zmysłów człowieka.

Zważywszy, iż stan zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, gdyż decydującym jest ocena ograniczeń w możliwości funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w życiu społecznym – będących następstwem naruszenia sprawności organizmu, przy ocenie znacznie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się, w przypadkach wątpliwych zasadnym wydaje się zastosowanie skal oceny klinimetrycznej, odpowiednich do poszczególnych jednostek chorobowych. Ponadto można założyć, że osoba ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się to m.in. osoba, która: nie przemieszcza się, nie zachowuje równowagi przy siedzeniu, lub w ogóle się nie przemieszcza lub porusza na odległość do 50 m za pomocą sprzętu wspomagającego lub z pomocą jednej osoby, ma trudności lub nie jest w stanie schodzić i wchodzić po schodach lub porusza się z pomocą innej osoby, ma trudności przy poruszaniu się po powierzchniach płaskich na dystansie nie przekraczającym 100 m (co stanowi wartość orientacyjną).

Wobec powyższego zespoły orzekające od dnia 1 lipca 2014 r. oceniają, czy osoba niepełnosprawna posiada znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Ocena w tym zakresie w postępowaniu o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dokonywana jest przez lekarza – członka zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności zgodnie z wiedzą medyczną i niejednokrotnie nie jest tożsama z subiektywnym odczuciem osoby orzekanej. Należy pamiętać, że zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Osoba posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które od dnia 1 lipca 2014 r. nie uprawnia do ubiegania się o wydanie karty parkingowej (zawiera treść wskazania w pkt 9 orzeczenia w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2014 r. albo też nie zawiera
w swej treści wskazania do karty parkingowej) w celu uzyskania uprawnień do jej otrzymania, zobowiązana jest złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu osoby w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych wniosek o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, oświadczając jednocześnie, iż przedmiotowy wniosek składa dla potrzeb ustalenia wskazania do karty parkingowej stanowiącego podstawę do ubiegania się o wydanie karty parkingowej.

Wydanie ponownego orzeczenia nie wiąże się w tej sytuacji z uchyleniem dotychczasowego orzeczenia, ze względu na brak regulacji prawnej w tej materii.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 r. kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby - w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

III. Karta parkingowa dla placówek

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

Wzór karty parkingowej dla placówek pdf 371 kb

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie rodzaju placówek uprawnionych do uzyskania karty parkingowej (Dz. U. 2014, Poz. 818) pdf 132 kb

IV. Tryb wydawania karty parkingowej

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki. Wniosek składa się do przewodniczącego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz. U. 2016 poz. 1438, ze zm.)

Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania docx 47 kb

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;
 3. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę.

Uwaga: W przypadku złożenia wniosku przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo, podpis składa odpowiednio jeden z rodziców, opiekun lub kurator. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę.

We wniosku, w miejscu oznaczonym jako „wzór podpisu", osoba niepełnosprawna składa wzór podpisu, z wyjątkiem:

 1. osoby, która nie ukończyła 18. roku życia;
 2. osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo;
 3. osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu.

W przypadku osoby która nie ukończyła 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub częściowo, a także osoby, która nie ma możliwości złożenia podpisu oraz wniosku placówki miejsce oznaczone we wniosku jako „wzór podpisu" pozostawia się niewypełnione.

Ważne: Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Uwaga: Składając wniosek, oświadcza się, że dane podane we wniosku są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku złożenia wniosku przez osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie, składa się oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Ważne: Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

Uwaga: Składając wniosek przedstawia się do wglądu oryginał prawomocnego orzeczenia
o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:

 1. posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
 2. prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowe;
 3. aktualności i zgodności ze stanem faktycznym danych podanych we wniosku.

Ważne: Składając wniosek przedstawia się do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku niespełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej

W przypadku spełnienia warunków do otrzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty, a nie wydać kartę w tym terminie.

Przewodniczący zespołu, po uzupełnieniu blankietu karty parkingowej o informacje dotyczące osoby niepełnosprawnej lub placówki, daty ważności karty parkingowej, jej numeru oraz nazwy organu wydającego tę kartę dokonuje zabezpieczenia tej karty poprzez naniesienie hologramu i laminowanie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez ustanowionego pełnomocnika po okazaniu przez niego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz pisemnego pełnomocnictwa do odbioru karty.

Kartę parkingową wydaną:

 1. osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, odbiera jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
 2. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 3. osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd

- po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o prawie do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Ważne: Osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbierająca kartę parkingową zwraca kartę parkingową, która utraciła ważność. Przewodniczący zespołu, któremu dokonano zwrotu karty parkingowej, wprowadza niezwłocznie do systemu informacje dotyczące numeru karty oraz daty jej otrzymania. Przewodniczący zespołu dokonuje zniszczenia zwróconej karty parkingowej, w sposób uniemożliwiający odczytanie informacji o jej posiadaczu.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-11 12:07przez:
Opublikowano:2021-11-23 13:17przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2018-01-23 10:51przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:299945

Rejestr zmian

 • [2018-01-23 10:51:38]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki