Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

1. Czy wniosek o dofinansowanie może być pozytywnie rozpatrzony w przypadku, gdy dołączony do niego dokument księgowy jest fakturą z odroczonym terminem płatności lub na przelew?

Realizujący zlecenie może wystawić fakturę z odroczonym terminem płatności lub przelewem (np. dotyczy to osób niepełnosprawnych, które nie mają wystarczających środków na pokrycie udziału własnego). Istnieje zatem możliwość dofinansowania ze środków PFRON po przedstawieniu przez wnioskodawcę przedmiotowej faktury wraz z potwierdzoną za zgodność kopią zrealizowanego zlecenia.
W przypadku, gdy wystawiona faktura jest na przelew, osoba niepełnosprawna składając wniosek z takimi dokumentami księgowymi dołącza pisemną prośbę o przekazanie przyznanego dofinansowania bezpośrednio na konto sprzedawcy (realizatora zlecenia). Na tej podstawie powiatowe centrum pomocy rodzinie przelewa środki PFRON na podane konto.

2. Jakie dokumenty powinna przedstawić osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, jeżeli zakupu dokonała w latach poprzednich?

Fakt dokonania zakupu w latach ubiegłych nie zwalnia wnioskodawcy z konieczności dołączenia do wniosku (oprócz faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zakup) potwierdzonej za zgodność kopii zrealizowanego zlecenia na takie zaopatrzenie. W takim przypadku kopie niezbędnych dokumentów osoba niepełnosprawna może uzyskać u sprzedawcy (niektórzy sprzedawcy przechowują kopie zleceń) lub w Narodowym Funduszu Zdrowia. Trzeba jednak pamiętać, że uzyskanie kopii tych dokumentów może być utrudnione.

3. W jaki sposób obliczać wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w przypadku mieszkańców domów pomocy społecznej lub innych placówek opiekuńczych?

Rozpatrując wniosek osoby zamieszkującej w różnego rodzaju placówkach należy zwrócić uwagę, czy inne przepisy nie nakładają na daną placówkę obowiązku zapewnienia tego sprzętu, o który wnioskuje osoba niepełnosprawna.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 z późn. zm.) wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych w całości pokrywa dom pomocy społecznej.

W przypadku zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych DPS jest zobowiązany pokryć koszty udziału własnego pensjonariusza do wysokości ustalonego w przepisach odrębnych limitu. W tej sytuacji pensjonariusz nie może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON, gdyż koszty związane z zakupem przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych do wysokości ustanowionego limitu pokrywa DPS, Obowiązek ten został określony w art. 58 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku, gdy cena zakupu ww. środków lub przedmiotów byłaby wyższa od ustalonego limitu – kwota będąca różnicą może być dofinansowana ze środków PFRON wg zasad określonych w § 13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926 z późn. zm.).

4. Czy istnieje możliwość przyznania dofinansowania do zakupu soczewek okularowych i aparatów słuchowych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się?

Dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków PFRON następuje poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze [(katalog tych przedmiotów i środków określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 z późn. zm.)], przy czym realizowane jest ono ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a środki PFRON mogą być wykorzystane jedynie na dofinansowanie dla tych osób niepełnosprawnych, które spełniają określone w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926, z późn. zm.) kryterium dochodowe.

Soczewki okularowe i aparaty słuchowe zostały umieszczone w wykazie wyrobów medycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (...), dlatego też ich zakup może być dofinansowany wyłącznie w ramach zadania obejmującego dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

5. Czy można dofinansować ze środków PFRON zakup koncentratora tlenu (stacjonarnego bądź przenośnego)?

W obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania dofinansowania ze środków PFRON do zakupu koncentratora tlenu.

Dofinansowanie wyrobów medycznych ze środków PFRON następuje poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze [(katalog tych przedmiotów i środków określony został w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1267 z późn. zm.)], przy czym realizowane jest ono ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, a środki PFRON mogą być wykorzystane jedynie na dofinansowanie dla tych osób niepełnosprawnych, które spełniają określone w § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 926, z późn. zm.) kryterium dochodowe.

Jednakże koncentrator tlenu nie jest umieszczony w wykazie wyrobów medycznych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (...), dlatego też jego zakup nie może być dofinansowany z ww. środków.

6. Czy świadczenie wychowawcze (500+) powinno być wliczane do dochodu?

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

  1. przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30 b, 30c, 30 e i 30 f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  2. deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
  3. inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, których zamknięty katalog zawarty jest tejże lit. c.

Świadczenie wychowawcze, będące świadczeniem nieopodatkowanym, nie zawiera się w ww. ustawowej definicji dochodu, w związku z tym nie jest dochodem w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-05-18 15:14przez:
Opublikowano:2021-02-22 09:27przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2018-01-23 12:37przez: Małgorzata Janicka
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:64801

Rejestr zmian

  • [2018-01-23 12:37:44]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki