Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Zmieniony wniosek o zgodę na wydatkowanie środków ZFRON i ZFA w ramach tarczy antykryzysowej

Zmieniony wniosek o zgodę na wydatkowanie środków ZFRON i ZFA w ramach tarczy antykryzysowej

W ramach tarczy antykryzysowej dysponenci Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładowego Funduszu Aktywności mogą wydatkować środki tych funduszy na cele związane z ratowaniem miejsc pracy osób niepełnosprawnych, zapewnieniem ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji raz ciągłości działalności dysponenta, a także na wynagrodzenia i pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych – po uzyskaniu zgody Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z pytaniami o treść wniosku Biuro we współpracy z PFRON przygotowało interaktywny i dostępny wniosek Wn-C-ZF służący do wnioskowania o zgodę na dokonanie tych wydatków. Jest to druga wersja wniosku. Uwzględnia ona sygnalizowane Biuru wątpliwości i uwagi, które pojawiły się dotychczas podczas wypełniania wniosku.

Wniosek Wn-C-ZF dotyczy zgody na wydatkowanie środków ZFRON lub ZFA na podstawie art. 68gd ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.).

Na tej podstawie w okresie od dnia 8 marca 2020 r., nie dłużej jednak niż do upływu 6 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, kwota do 20% środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności albo do 20% kwoty podlegającej zwrotowi na te fundusze na podstawie art. 29 ust. 3a1 lub art. 33 ust. 4a ustawy o rehabilitacji, może być przeznaczona na:

1.   utrzymanie zagrożonych likwidacją miejsc pracy osób niepełnosprawnych;

2.   wynagrodzenia lub pomoc bytową dla osób niepełnosprawnych będących:

 • pracownikami,
 • wykonawcami pracy nakładczej,
 • innymi osobami niż wymienione w lit. a i b, świadczącymi pracę na rzecz dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności,
 • niepracującymi osobami niepełnosprawnymi będącymi byłymi pracownikami dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności;

3.  inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym do zapewnienia ciągłości działalności dysponenta zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub zakładowego funduszu aktywności.

Zgoda i zaświadczenie o pomocy de minimis

Wydatki, które mogą być ponoszone na podstawie art. 68gd ustawy, mają szerokie zakresy i znacząco wykraczają poza zwykłe katalogi wydatków ZFRON i ZFA. Dlatego wydawana jest uprzednia zgoda na te wydatki.

Przepis art. 68dg ustawy dotyczy każdego dysponenta ZFRON lub ZFA i określa maksymalną pulę, która może być wydatkowana w sposób określony w tym przepisie. Ponadto wskazuje, że o zgodę występuje się w przypadku zamierzanego wykorzystania środków z tej puli na te cele. Oznacza to, że zgoda nie dotyczy tego, czy dany podmiot może korzystać z art. 68gd ustawy, ani tego, czy może wydzielić pulę na wydatki określone w tym przepisie, lecz tego, czy dany określony wydatek (lub ich grupa) może zostać poniesiona z puli, o której mowa w tym przepisie. Dlatego w wyniku zgody nie zezwala się wybranym podmiotom na stosowanie art. 68gd ustawy, czy na wyodrębnienie puli, o której mowa w tym przepisie, lecz na konkretne wydatki w zakresie określonym w art. 68gd ustawy.

Zgoda jest wydawana w formie decyzji administracyjnej, od której służy odwołanie. Bez względu na pochodzenie środków, które mają być wydatkowane, zgodę wydaje Prezes Zarządu PFRON.

W przypadkach, gdy wnioskowane wydatki stanowiłyby w całości lub części pomoc publiczną, Prezes Zarządu PFRON wyda wraz ze zgodą także zaświadczenie o pomocy de minimis.

Wniosek o zgodę

Charakter zgody wpływa na zakres wniosku, ponieważ PFRON musi wiedzieć, jaką pulą dysponuje pracodawca, czy suma wydatków na cele określone w art. 68gd mieści się w tej puli oraz, czy wnioskowane wydatki spełniają warunki określone w tym przepisie. W przypadku wydatków stanowiących pomoc publiczną konieczne jest dodatkowo ustalenie dostępnej puli pomocy de minimis oraz obliczenie, czy wnioskowane wydatki mieszczą się w tej puli. Jednocześnie ten zakres zgody oznacza dla dysponentów, że w czasie późniejszej kontroli nie będą kwestionowane wydatki zgodne z zatwierdzonym wnioskiem. Dlatego wniosek jest istotny.

Wniosek Wn-C-ZF może być wypełniony w formie elektronicznej i złożony w formie elektronicznej, dokumentowej lub pisemnej. Najdogodniej jest go jednak wypełniać elektronicznie  i składać drogą e-mail w formie elektronicznej lub dokumentowej – dlatego przygotowaliśmy wniosek do wypełniania elektronicznego z możliwością przesłania elektronicznego lub wydruku i złożenia go w formie pisemnej.

Zalecamy wypełnianie wniosku w bezpłatnym programie Adobe Acrobat Reader (w wersji 6.0. lub późniejszej) z włączoną obsługą Javascript. Program ten jest dostępny pod adresem https://get.adobe.com/pl/reader/. Jednocześnie rozwiązania te nie zawierają żadnych elementów z ostrzeżeniami przed potencjalnie niebezpieczną treścią.

Wypełnienie wniosku w tym programie pozwala na poprawne wypełnienie wniosku i korzystanie ze wszystkich funkcji wniosku takich, jak zautomatyzowane:

 • wyświetlanie zestawów pól niezbędnych do wypełniania w zależności od wypełnionych danych dotyczących np. statusu pracodawcy, wyboru rodzajów planowanych wydatków oraz źródła ich poniesienia,
 • obliczenia wartości pól (w tym kontroli limitu wydatków i kontroli limitu pomocy de minimis),
 • korekcja ewentualnych błędów (dotyczących m.in. dat, wartości),
 • wstępna weryfikacja wniosku (z informacjami o niewypełnionych wymaganych polach lub nieskorelowanych datach).

Dzięki temu liczba pól do faktycznego wypełnienia jest zminimalizowana i zawsze adekwatna do sytuacji pracodawcy oraz planowanych wydatków, a liczba potencjalnych błędów we wnioskach zostanie zminimalizowana.

Proszę w pierwszej kolejności wypełniać poz. 5 i 15-32a (dzięki temu ustali się Państwa status i wyświetlą tylko niezbędne pola, które nie będą już później przeliczane).

Następnie proszę przejść do poz. 43 (jeżeli zamierzają Państwo korzystać z pomocy na utrzymanie zatrudnienia, rehabilitacji i ciągłości działalności), do poz. 85 i do liczby osób do wsparcia w tabeli dotyczącej wydatków na wynagrodzenia (wówczas aktywują się pozostałe pozycje tabeli), do poz. 86a, a następnie do  poz. 91 i do liczby osób do wsparcia w tabeli dotyczącej wydatków na pomoc bytową (wówczas aktywują się pozostałe pozycje tabeli) i do poz. 92a.

Na podstawie wypełnionych danych obliczą się poz. 33-42a, 86, 87 i 87a oraz poz. 92, 93 i 93a, pola z uzasadnieniami wydatków, a gdy wydatki będą stanowić pomoc publiczną, to zaznaczy się pole 95 i umożliwi wybór w poz. 96 lub automatycznie zaznaczy brak uzyskanej pomocy de minimis.

Co nowego w drugiej wersji wniosku?

Pierwsza wersja wniosku spotkała się z dużym zainteresowaniem dysponentów ZFRON i ZFA oraz ich organizacji, którzy zgłaszali pytania, uwagi i wątpliwości dotyczące poszczególnych rozwiązań zastosowanych w tym wniosku.

W nowej wersji wniosku zostały:

 • dodane dodatkowe objaśnienia dotyczące sposobu wypełniania wniosku,
 • usunięte problemy z wypełnianiem dat,
 • usunięte szacunkowe dane o grupach osób wspieranych w podziale na stopnie niepełnosprawności, ponieważ były one wypełniane nieobowiązkowo, jednak mylono je ze stanami zatrudnienia, co budziło obawy o pełną porównywalność danych – dzięki temu wniosek został skrócony o jedną stronę,
 • uwypuklone możliwości wydatkowania środków na wydatki prefinansowane spoza puli z art. 68gd ustawy,
 • dodane objaśnienia i pola wyboru dotyczące VAT,
 • dodane objaśnienia dotyczące zasadności dołączania załączników dotyczących pomocy de minimis,

We wniosku znajdują się także pola informacyjne z listami prostych pytań i odpowiedzi oraz przykładów, które powstały dzięki pytaniom i uwagom, które Państwo zadawali Biuru i PFRON. Były one bardzo pomocne w konstruowaniu tych objaśnień.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego wniosku do Biura, a nie do PFRON. Na ostatniej stronie wniosku w prawym dolnym rogu znajduje się przycisk oznaczony (?!), który umożliwia bezpośrednie zgłaszanie uwag i ich szybkie rozwiązanie lub objaśnienie przedstawionego problemu dotyczącego wniosku.

Dostępność wniosku

Wniosek jest dostępny. Dlatego każdy może wypełnić go samodzielnie. Dzięki kodom QR zamieszczonymi w prawym górnym rogu każdej strony, także po wydrukowaniu każdy może samodzielnie skompletować wniosek oraz go podpisać. Dodatkowo, w celu autokontroli danych i łatwego dostępu do tych danych przez wnioskodawcę, może on nie tylko sprawdzić wniosek i przesłać go do PFRON, ale także wyeksportować wypełniony wniosek i treść wypełnionych pól na swój adres e-mail w sposób ułatwiający również późniejszą szybką weryfikację treści wniosku np. przy pomocy telefonu komórkowego.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że wniosek jest fakultatywny i ma stanowić dla Państwa pomoc w jak najszybszym uzyskaniu zgody PFRON na wydatkowanie środków ZFRON lub ZFA - zgodnie a art. 68gd ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2020-06-08 17:28przez:
Opublikowano:2020-06-08 00:00przez: Agnieszka Ćwik
Zmodyfikowano:2020-06-08 17:23przez: Agnieszka Ćwik
Podmiot udostępniający: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Odwiedziny:9107

Rejestr zmian

 • [2020-06-08 17:23:08]Agnieszka ĆwikWniosek - Wn-C-ZF