Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych - Zakłady pracy chronionej

Zakłady pracy chronionej

CO TO JEST?

Zakładem Pracy Chronionej jest pracodawca, któremu wojewoda przyznał ten status w formie decyzji administracyjnej.

PRACODAWCY UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA STATUSU ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

O status prowadzącego zakład pracy chronionej może ubiegać się każdy pracodawca, który:

 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 • zatrudnia nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
 • osiąga przez okres minimum 6 miesięcy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości:
  • o co najmniej 50%, w tym co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowić muszą osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
  • o co najmniej 30% w przypadku gdy pracodawca zatrudnia osoby niewidome lub psychicznie chore, albo upośledzone umysłowo zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy chronionej muszą odpowiadać przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz muszą uwzględniać potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy oraz pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniać wymagania dostępności do nich;
 • musi zostać zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej, potwierdzającą spełnianie wszystkich warunków, wydaje wojewoda.

Prowadzący zakład pracy chronionej tworzy zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, którego środki są przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych jest prowadzony w formie rozliczeniowego rachunku bankowego środków.

Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzy się m. in. ze zwolnień :

 • z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego,
 • z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • z opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym,
 • z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (w pierwszym przedziale skali podatkowej),
 • środków przekazywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 33b ustawy o rehabilitacji … .

UWAGA !

 1. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych zasilają w 60% zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (40% przekazywane jest na PFRON).
 2. Środki uzyskane z tytułu zwolnień z pozostałych podatków i opłat przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej zatrudniających co najmniej 30% osób niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w 90% zasilają zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (10% przekazywane jest na PFRON).
 3. Środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych pochodzące ze zwolnień uzyskane w danym roku kalendarzowym środki zakładowego funduszu rehabilitacji, które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia następnego roku, podlegają wpłacie do Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podstawa prawna:

 • art. 28, 30, 31, 33 i 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023, Poz. 100 z późn. zm.);
 • art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1145).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2015-03-24 13:25przez:
Opublikowano:2023-02-02 13:20przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Zmodyfikowano:2023-02-02 13:18przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych
Podmiot udostępniający: Małgorzata Janicka
Odwiedziny:97961

Rejestr zmian

 • [2023-02-02 13:18:31]Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 • [2018-04-09 09:49:22]Małgorzata JanickaAktualizacja danych
 • [2018-01-23 09:49:38]Małgorzata JanickaAktualizacja metryki
 • [2017-11-16 14:11:43]Aktualizacja treści